Laboratuvar Hizmet Alımı ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

Toplantı No : 2016/035 Gündem No : 13 Karar Tarihi : 15.06.2016 Karar No : 2016/UH.III-1561 Şikayetçi: Nofmed Tıbbi Malzemeler Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire: Diyarbakır İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Başvuru Tarih ve Sayısı: 18.05.2016 / 30285 Başvuruya Konu İhale: 2016/46006 İhale Kayıt Numaralı “Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesislerin İhtiyacı Olan 9 Kısım Laboratuvar Hizmet Alımı

» Read more

Malzeme Dahil Yemek Hazırlama Dağıtımı Ve Sonrası ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

vekil aracılığıyla teklif verdiği anlaşılan başvuru sahibinin iddiasına ilişkin değerlendirme, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin gerekçe, vekilin imza beyannamesinde yer alan imza ile birim fiyat teklif mektubu ile teklif cetvelinde yer alan ve başvuru sahibince vekile ait olduğu belirtilen imzanın aynı olmadığı şeklinde anlaşılmak suretiyle yapılmıştır.               İhale mevzuatında tüzel kişi istekliler şirketi temsile yetkili kişiler

» Read more

Bakım, Onarım Ve İşletilmesi İşi ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

İş deneyim belgesine konu işe ait Teknik Şartname’nin “Ana Kontrol Merkezi” başlıklı 7.17’nci maddesinde görüleceği üzere iş deneyim belgesine konu iş içerisinde ana kontrol merkezi ve tünel kumanda merkezinin olduğu ve iş kapsamında bu sistemlerin bakım, onarım ile işletmesinin olduğu, incelenmekte olan ye ait Teknik Şartname’nin adında da yazdığı üzere scada sisteminin uzaktan kontrol ve gözleme sistemi olduğu, benzer iş

» Read more

Sağlık Tesisi Hbys ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

Toplantı No : 2016/035 Gündem No : 68 Karar Tarihi : 15.06.2016 Karar No : 2016/UH.IV-1608 Şikayetçi: Ebubekir Aydın İhaleyi Yapan Daire: Konya İli Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği Başvuru Tarih ve Sayısı: 06.06.2016 / 33965 Başvuruya Konu İhale: 2016/178442 İhale Kayıt Numaralı “18 Sağlık Tesisi Hbys” İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Karar: TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ

» Read more

Laboratuvar Hizmet Alımı ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

Toplantı No : 2016/035 Gündem No : 48 Karar Tarihi : 15.06.2016 Karar No : 2016/UH.I-1592 Şikayetçi: Deva Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti İhaleyi Yapan Daire: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Başvuru Tarih ve Sayısı: 20.05.2016 / 30753 Başvuruya Konu İhale: 2016/113271 İhale Kayıt Numaralı “Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü 24 Aylık Laboratuvar Hizmet Alımı” İhalesi Kurumca Yapılan

» Read more

Veri İşletim Ve Otomasyon Personeli Alımı ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinin 16.1.2’nci alt maddesinde “Yüklenici; personelin raporlu bulunduğu üçüncü günden başlamak üzere raporlu olunan her gün için yeni bir personel istihdam edecektir. Yüklenici firmanın sözleşmede belirtilen sayıda personeli çalıştırmamasının tespiti halinde; noksan çalıştırılan her işçi için yürürlükte bulunan brüt asgari ücret (SGK işveren payı, işsizlik sigorta primi, yemek ve yol ücreti, yüklenici

» Read more

Ortapedi Malzemesi Alımı ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

Toplantı No : 2016/035 Gündem No : 72 Karar Tarihi : 15.06.2016 Karar No : 2016/UM.IV-1612 Şikayetçi: Medisol Medikal Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi İhaleyi Yapan Daire: İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Başvuru Tarih ve Sayısı: 09.06.2016 / 34622 Başvuruya Konu İhale: 2016 İhale Kayıt Numaralı “2016-2017 Yılı Ortapedi Malzemesi Alımı İhalesi” İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme

» Read more

İş Yeri Temizliği ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinde “…İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.” hükmü yer almaktadır.  

» Read more

Yemek alım ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

isteklinin açıklaması kapsamında sunduğu Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde (Ek- H.4) yoğurtun fiyatının 1 kg için 1,00860 TL öngörüldüğü ve açıklama yöntemi olarak da Ankara Ticaret Borsası Eylül 2015 bülteninde yayımlanan fiyatın esas alındığı, Ankara Ticaret Borsası Eylül bülteninde tarhananın 1 kg fiyatının ortalama 2,4019 TL olduğu görülmüştür. isteklinin açıklamasında mandalina ve yoğurtun birim fiyatında hatalı tutarlar üzerinden hesaplama yaptığı,

» Read more

Devlet Hastanesi Yapım ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

kamu -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’> mevzuatının teklif geçerlik süresiyle ilgili düzenlemelerinde, süre uzatımının ne zaman yapılacağına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bir başka ifadeyle, mevzuat, tekliflerin mutlaka geçerlik süresi içinde uzatılmasına ilişkin bir kural getirmediği gibi, süre bitiminden sonra uzatılan teklifin durumuna ilişkin de bir tespit yapmamaktadır. Ancak 4734 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinin gerekçesinde, isteklilerce süresiz teklif verilmesi uygulamasına son verilerek, tekliflerin işin

» Read more

isale hattı ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

aşırı düşük teklif fiyatı açıklamaları incelendiğinde, “DN 600 mm PN 10 Motor Kumandalı Flanşlı Kelebek Vana” iş kalemine ilişkin olarak sunulan fiyat teklifinin ekinde yer alan satış tutarı tespit tutanağında;   Toplam tutarın 237.500,00 TL, toplam miktarın 5 adet, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 9500,00 TL şeklinde gösterildiği anlaşılmıştır. İlgili iş kalemi için ağırlıklı ortalama birim satış tutarı tespitinin satışı

» Read more

gölet yapımı ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

16 isteklinin aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif fiyatı sunduğu -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’>de, idare tarafından aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde gönderilen açıklaması istenen iş kalemlerine ait analizlerin paçal iş kalemleri niteliğinde oldukları, paçal iş kalemlerine ait analiz formatları incelendiğinde ise analizlerde açıklaması istenecek olarak belirlenen girdilerin de bir alt analiz kullanılarak hazırlanan fiyatlar olduğu ve söz konusu alt analizlerin

» Read more

üst yapı ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

iş deneyiminin tevsiki amacıyla Yol yapım işine ilişkin olarak düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgede uygulanan yapı tekniğinin “Yol yapım işi “Tesviye, Sanat yapıları, tünel, köprü, üst yapı, (alttemel, plentmiks temel yapılması ile sathi kaplama mıcırı temini) vs işleri” olarak belirtildiği, geçici kabul  belge tutarının 131.335.374.600,00 TL olduğu, belge ekinde ayrıca hakediş icmallerinin bulunduğu görülmüştür.sunulan hakediş icmalleri incelendiğinde, iş bitirme

» Read more

Gaz Türbini bakımı ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

  Toplantı No : 2016/032 Gündem No : 52 Karar Tarihi : 02.06.2016 Karar No : 2016/UH.III-1464   Şikayetçi:  MPE Mühendislik İnşaat Taahhüt ve Dış Tic.A.Ş.- Oman National Engineering&Investment Co.(S.A.O.G.) İhaleyi Yapan Daire:  İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ Genel Müdürlüğü Başvuru Tarih ve Sayısı:  29.04.2016 / 26674 Başvuruya Konu İhale:  2016/54455 İhale Kayıt Numaralı “Gaz Türbini Ve Dişli Kutusunun (35000 Saatlik Bakım) Revizyonu,

» Read more

Sathi Kaplama ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

kararda yer alan bilgiler çerçevesinde başvuru sahibinin Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’>de yasak fiil ve davranışta bulunduğu tespiti yer almaktadır. Başvuruya konu yi yapan idare ise Karayolları blge Müdürlüğü’dür. Dilekçeye konu uyuşmazlığın halli için Karayolları. Bölge Müdürlüğü ile Karayolları. Bölge Müdürlüğü’nün “aynı idare” olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunun çözümü gerekmektedir. Ancak, “idare” tanımının başvuru sahibinin dilekçesinde atıfta bulunduğu 2531 sayılı

» Read more

Mamul Yemek Alımı ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

açıklama sunduğu, bunlardan tatlı ve tuzlu kuru pasta ile meyveli ve çikolatalı yaş pasta bileşenlerini tevsik etmek için Pastaneden alınmış toplam 70,00 TL tutarında fiyat teklifi sunduğu, anılan faturada tarih bulunmadığı, üzerinin SMMM iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği, fiyat teklifinin üzerinde “Fiyat teklifimiz tarihinden  geçerlidir, bilgilerinize sunarız.”ifadesinin yer aldığı tespit edilmiştir.   Yapılan incelemede neticesinde, Nisan ayına ait 16

» Read more

Malzeme Dahil Yemek Hazırlama Alımı ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

vekil aracılığıyla teklif verdiği anlaşılan başvuru sahibinin iddiasına ilişkin değerlendirme, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin gerekçe, vekilin imza beyannamesinde yer alan imza ile birim fiyat teklif mektubu ile teklif cetvelinde yer alan ve başvuru sahibince vekile ait olduğu belirtilen imzanın aynı olmadığı şeklinde anlaşılmak suretiyle yapılmıştır.               İhale mevzuatında tüzel kişi istekliler şirketi temsile yetkili kişiler

» Read more
1 2 3 485