27 mayıs 2016 Tarihli KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

  27 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29724 (Mükerrer) TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.2.1.1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı Tebliğin 70.1.3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin 1 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten

» Read more

27 mayıs 2016 Tarihli ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  27 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29724 (Mükerrer) YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “alınabilir” ibaresi “alınır” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “e-imza kullanılarak” ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE

» Read more

27 mayıs 2016 Tarihli HİZMET ALIM İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29724 (Mükerrer) YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “Elektronik ortamda teklif alınan beyan usulü MADDE 59/A – (1) Açık -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’> usulü ile yapılan

» Read more

27 mayıs 2016 Tarihli MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  27 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29724 (Mükerrer) YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin

» Read more

Gölet yapım İhale kararına Firmanın hatalı itiraz başvurusu

istekli olabileceklere verilmesi gereken analiz formatlarının, netice itibariyle ye katılarak istekli sıfatının kazanılması ve akabinde de bu isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda yapacakları açıklamada kullanılmasının amaçlandığı açık olduğundan; anılan amacın sonuç olarak ortaya çıkabilmesini teminen Tebliğ açıklamasında tanımlanan usullere uygun olarak gerekli analiz formatlarının her halükarda hazırlanarak idarece hesaplanacak sınır değerin altında kalarak aşırı

» Read more

Öğrenci Yurdu İhale kararına Firmanın hatalı itiraz başvurusu

teklifin değerlendirme dışı bırakılması işlemine ilişkin olarak teklif mektubunda “teklif fiyata dâhil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlik süresi de dâhil olmak üzere dokümanında yer alan düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi,..” beyanı da göz önünde bulundurularak isteklinin konusu işi dokümanına uygun olarak yerine getireceği, bu poz ile ilgili verilen fiyat teklifinde bu duruma uygunluğu açıklayıcı ve dayanak teşkil edecek

» Read more

Spor Salonu İhale kararına Firmanın hatalı itiraz başvurusu

teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden, analiz hazırlanabilen özel pozlara ait analiz girdilerinin ve miktarlarının gösterildiği özel analiz formatı, bunun yanında iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin

» Read more

Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi İhale kararına karşı firmanın hatalı itiraz başvurusu

Toplantı No : 2016/025 Gündem No : 65 Karar Tarihi : 18.04.2016 Karar No : 2016/UH.IV-1136 Şikayetçi: Doğukan Turizm Taşımacılık Tekstil Reklam Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi İhaleyi Yapan Daire: Orman Ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü Başvuru Tarih ve Sayısı: 15.04.2016 / 23495 Başvuruya Konu İhale: 2016/68963 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve

» Read more

Malzeme Dahil Yemek Hazırlama Ve Dağıtım İhale kararına karşı firmanın hatalı itiraz başvurusu

Toplantı No : 2016/025 Gündem No : 64 Karar Tarihi : 18.04.2016 Karar No : 2016/UH.IV-1135 Şikayetçi: Rüstem Topaloğlu İhaleyi Yapan Daire: Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık Başvuru Tarih ve Sayısı: 14.04.2016 / 23423 Başvuruya Konu İhale: 2015/177376 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Hazırlama Ve Dağıtım” İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

» Read more

Hizmet Binalarının Temizlik İhale kararına karşı firmanın hatalı itiraz başvurusu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde; Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiştir.

» Read more

Pazar Yerlerinin Süpürülmesi, İhale kararına karşı firmanın hatalı itiraz başvurusu

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 83.3’üncü maddesinde yapılan açıklamada, anılan Esaslar’ın 5’inci maddesinin uygulandığı işlerde, a1 olarak belirlenen işçiliğin fiyat farkının 6’ncı maddeye göre hesaplanacağı, 5 inci maddeye göre hesaplanan fiyat farkı formülünde a1’e yer verilmekle birlikte formül gereği a1 için herhangi bir artış katsayısı uygulanmayacağından fiyat farkı hesabına herhangi bir etkisi olmayacağı ve 5 ve 6’ncı maddeler gereği ayrı ayrı

» Read more

Pişirilmiş Yemek Alımı, Dağıtımı Ve Dağıtım Sonrası Hizmetlerine İlişkin Hizmet Alımı İhale kararına karşı firmanın hatalı itiraz başvurusu

istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde, “Kemiksiz Sığır Eti” ana çiğ girdisinin  Ticaret Borsası  Temmuz Ayı Bülteni kullanılarak açıklandığının belirtildiği ve fiyatının 23,8500 TL/kg olarak alındığı, ancak söz konusu isteklinin açıklaması ekinde yer alan  Ticaret Borsası Temmuz Ayı Bülteni’nde “Kemiksiz Sığır Eti”nin ortalama fiyatının 33,3500 TL/kg olduğu, ayrıca yine açıklama ekinde sunulan

» Read more

Kit Karşılığı Laboratuvar Cihazları Kullanım Uygulaması Alımı İhale kararına karşı firmanın hatalı itiraz başvurusu

Toplantı No : 2016/025 Gündem No : 46 Karar Tarihi : 18.04.2016 Karar No : 2016/UM.III-1122 Şikayetçi: İlmed İlaç Ve Medikal Özel Labaratuvar Hizmetler Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi İhaleyi Yapan Daire: Kamu Hastane Birliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başvuru Tarih ve Sayısı: 06.04.2016 / 21410 Başvuruya Konu İhale: 2015/177881 İhale Kayıt Numaralı “2016-2017 Yılı 11 Kısım Kit

» Read more
1 2 3 617