istekli tarafından idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere uygun olarak aşırı düşük teklif açıklamasının sunulduğu, söz konusu açıklama kapsamında yapılan belgelendirmelerin de mevzuata uygun olduğu

Araç-makine listesinin 60-62 ile 64 ve 65’inci kalemlerinde yer alan 5 adet araç için, Şti. tarafından anılan istekli adına düzenlenen  fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifine konu araçların arazöz (sulama tankeri-15 tonluk), mini yükleyici, damperli kamyon, kamyonet ve karla mücadele aracı olduğu, bahsi geçen araçlar için toplam 189.800,00 TL’lik tutarın öngörüldüğü, anılan fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenip

» Read more

ihaleye katılımda istenen TSE tarafından düzenlenmesi gereken belgenin isteklinin teklifi kapsamında sunulmadığı

TSE’nin resmi internet sitesi  üzerinden yapılan araştırma sonucunda, -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’> konusu işte kullanılacak bordür ve parke taşının yapı malzemeleri grubunda olduğu, dolayısıyla bordür ve parke taşına ilişkin “Kalite Uygunluk Belgesi” kapsamında TSE tarafından düzenlenebilecek belgelerin, ürün belgelendirme içerisinde yer alan TSEK ve TSE belgeleri olduğu anlaşılmıştır.   TSE belgesinin Türk standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk standartlarına uygunluğunu

» Read more

idarenin ihale komisyon üyelerinden biri tarafından imzalanmamış olan ihale komisyonu kararı nüshasının sehven EKAP üzerinden tebliğ ettiğine ilişkin ifadesi ve EKAP’tan tebliğ edilen ihale komisyonu kararı ile şikâyete cevap ekinde gönderildiği ve söz konusu eksikliğin giderilerek tüm imzaların yer aldığı anlaşılan ihale komisyonu kararının alınan ihale kararına ilişkin aynı ifadeleri içerdiği dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiası yerinde olmakla birlikte söz konusu eksikliğin esasa etkili bir sonuç doğurmadığı anlaşılmıştır.

İsteklilere EKAP üzerinden tebliğ edildiği anlaşılan -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’> komisyonu kararında komisyon üyelerinden birinin imzasının yer almadığı, ancak başvuru sahibinin idareye yaptığı şikâyet başvurusuna idarece verilen cevap yazısı eki olarak tüm komisyon üyeleri tarafından imzalanmış olduğu görülen komisyon kararının gönderildiği ve her iki komisyonu kararı nüshasının alınan kararına ilişkin aynı ifadeleri içerdiği anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale Komisyonu” başlıklı 6’ncı maddesinde

» Read more

isteklinin ÇED raporu maliyetine ilişkin fiyat teklifi ve ÇED raporu format bedellerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2015 yılı birim fiyat listesi sunduğu görülmüştür. Yapılan incelemede ÇED raporu hazırlanmasına ilişkin sunulan fiyat teklifinin Ltd. Şti.den alındığı ve mevzuatta yer alan şekil şartlarına uygun olduğu ve söz konusu istekli tarafından öngörülen ÇED raporu hazırlama maliyetinin, idarenin yaklaşık maliyet hesabında ÇED raporu hazırlama maliyeti için öngördüğü bedelden fazla olduğu görülmüştür.

İhale işlem dosyasında yer alan yaklaşık maliyet icmaline ilişkin tabloda teknik personel giderlerine ilişkin yapılan hesaplamada proje müdürü ve proje mühendisi olarak çalışacak inşaat mühendisi için öngörülen çalışma süresinin 12 ay, jeoloji mühendisi, meteoroloji mühendisi, ziraat mühendisi ve harita mühendisi için öngörülen çalışma süresinin 1’er ay olarak belirlendiği görülmüştür. 2016 yılı ilk altı ayı için belirlenen brüt asgari ücretin 1647,00

» Read more

idareye şikayet başvurusuna farklı tarihlerde farklı kişilerce imzalanan iki ayrı cevap verildiği görülmekle birlikte, iki cevabın da içeriğinin aynı karar olduğu, yazıda şikayete cevaba ilişkin karara yer verilirken, yazıda üst yazı ile birlikte ekinde karara yer verildiği, bu anlamda iki farklı kararın bulunmadığı ve yetkili kişilerce paraflanıp imzalandığı görülmüş olup, şikayete verilen cevap yazılarında da bir aykırılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

yapılan şikayete konu -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’>de zarf açma ve belge kontrol tutanağı, iş deneyim belgesi güncelleştirme ve değerlendirme formu, uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak, isteklilerce teklif edilen fiyatlara ilişkin tutanak ve komisyonu kararının, yedek komisyonu başkanı  ve asil üyeler tarafından imzalandığı görülmüş olup, komisyonu kararı ile tutanakların düzenlenmesinde mevzuata bir aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.   Ekap üzerinden gönderilen kesinleşen kararının

» Read more

idarece bu aşamada yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı ve sınır değerin de değiştiği gerekçesi ile alınan ihalenin iptali kararının yerinde olduğu

   iş kalemlerine ilişkin istekli tarafından öngörülen metrajların, idarece belirlenen metrajlardan %10-%99 oranında daha düşük olduğu görülmüştür.” şeklindeki değerlendirme de dikkate alındığında, yaklaşık maliyete esas olan Y.23.014 ve Y.23.015 poz no.lu iş kalemlerinde idarece belirlenen miktarlarla -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’> üzerinde bırakılan istekli tarafından belirlenen miktarlarda %49 oranında bir farklılığın olduğu tespiti de yapılmıştır.   Diğer taraftan, aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklama sunan istekli

» Read more

diğer hususlar ile ilgili ayrıntılı ve kesin surette ihaleye teklif verebilecek kaç adet faal asfalt plent olabileceği veya mesafelerinin hangi noktalarda bulunduğu hususlarında kesin ve mutlak bir çalışma yapmamış ve halihazırda bunun kesin surette yapılabilmesi de mümkün olamamıştır

idarece asfalt plentine ilişkin mesafe sınırlamasının hangi sebeplerle Çukurova Kaymakamlığına en fazla 40 km olarak belirlendiği ve bu belirlemeye dair -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’> öncesinde yapılmış olan somut bir çalışmanın olup olmadığı, kurulu kaç asfalt plentinin olduğu ve söz konusu plentlerin Kaymakamlığa km’lerinin ne olduğunun idareden sorulmasına karar verilmesi üzerine bahse konu dosya tekrar görüşülmek üzere ertelenmiştir.   Söz konu Kurul kararı üzerine

» Read more

sunulan başvuru dilekçesi, dilekçe ekleri ve idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesine göre bütün tekliflerin reddedilerek iptal edildiği, idarenin Kuruma gönderdiği yazıdan, iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanun’un yukarıda atıf yapılan 56’ncı maddesi kapsamında, başvuru konusu hususun Kamu İhale Kurumunun görev alanında bulunmadığı anlaşılmıştır

-yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’>nin iptalinden önce başvuru sahibinin teklifi geçerli bir teklif olup, mevzuat uyarınca geçerli teklif sahibi başvuru sahibinin başvurusunun teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına değil, nin iptal edilmesine karşı olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.   4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin ilk fıkrasında, sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara

» Read more

sunulan iş deneyim belgesine konu işin yalnızca yol üst yapı işine ait olduğu, karayolu altyapısı ve üst yapısının birlikte gerçekleştirildiği iş olarak belirtilen benzer iş tanımı ve ihale konusu iş ile uyumlu olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

-yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’>ye sunduğu iş deneyim belgesine konu işin aynı nitelikte iş olduğu ileri sürülmekle birlikte konusu iş kapsamında altyapı işlerinin yer aldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir.   Başvuru sahibinin iddiasının ikinci kısmında idare tarafından Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 50’nci maddesi uyarınca inceleme yapılmadan nin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.   Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin

» Read more

YURT DIŞINDA BİTİRİLMİŞ İŞE AİT İŞ DENEYİM BELGESİ

    İş Ortaklığının pilot ortağı  tarafından  Toplu Konut Projesi” işine ait iş bitirme belgesinin İngilizce sureti ile İngilizce’den Türkçe’ye yeminli tercüman Bektaş Tümok tarafından yapılmış tercümesi ile Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Belediyeler Bakanlığı tarafından anılan kişi adına düzenlenmiş Arıtma Tesisi ve İsale Hatları Projesi” işine ait iş bitirme belgesinin İngilizce sureti ile İngilizce’den Türkçe’ye yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesinin sunulduğu

» Read more

Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.5.1’inci maddesinde yapılan düzenleme ile, aday tarafından 150.000.000 TL’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının istenildiği ve iş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini sağlamasının zorunlu olduğu dikkate alındığında, pilot ortak A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, ihalede pilot ortak tarafından karşılanması gerekli olan asgari iş deneyim tutarını (150.000.000*0,80=120.000.000 TL) karşılamadığı anlaşılmış olup, idare tarafından yapılan değerlendirmenin mevzuata uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

imzalanan sözleşmeye esas düzenlenen iş yönetme belgesinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde değerlendirmesi neticesinde,   Hesaplanan bedelin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 46.6’ncı maddesine göre %60’ı değerlendirmeye alındığında (325.701.853,28 TL (Genel toplam) x 0,60) = 195.421.111,97 TL, anılan iş deneyim belgesinin iş yönetme belgesi niteliğinde olduğu göz önüne alındığında 1/5 oranında

» Read more

isteklinin iddia ettiği mali verilere ilişkin rasyoların yuvarlama yapılmadan yazılması gerektiği halde yuvarlanarak yazıldığı, yeniden detaylıca yapılacak hesaplamada da gereken oranları karşılamayacağının görüleceği iddia edilmiş olsa da yuvarlama yapılan tek oranın ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi İş Ortaklığının pilot ortağına ait 2014 yılına ilişkin bilanço bilgileri tablosunda yer alan cari oran olduğu, cari oranın “1,0751…” olarak değil de “1,08” olarak yazıldığı, yapılan yuvarlama nedeniyle ilgili kriterin sağlanması yönünde kendi lehine bir avantaj sağlamadığı

İş Ortaklığının pilot ortağı . A.Ş. tarafından  düzenlenen SMMM onaylı 2014 yılına ilişkin bilanço bilgileri tablosu ile 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin bilançosunun teklif dosyası kapsamında sunulduğu, söz konusu belgelerdeki bilgilere göre cari oranın “1.08”, öz kaynak oranının “0,27”, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0,31” olduğu, dolayısıyla İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde yer verilen kriterlerin karşılandığı sonucuna varılmıştır.  

» Read more

aşırı düşük savunmasında açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin Kamu İhale Genel Tebliği açıklamasına uygun olarak belirlenmediği

poz numaralı mazot (motorin),   04.103 poz numaralı amonyum nitrat, fuel-oil karışımı ve 03.004 poz numaralı ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2Yd3) analiz girdilerinin açıklanması istenilen iş gruplarının bazılarında açıklama istenilecek, bazılarında ise açıklama istenilmeyecek analiz girdisi olarak belirlendiğinin anlaşılması sebebiyle idare tarafından söz konusu girdilerin açıklama istenilmeyecek analiz girdisi olarak yer aldığı iş gruplarına ilişkin açıklama istenecek ve

» Read more

İş Ortaklığı tarafından idarece ihale konusu iş kapsamında isteklinin kendi malı olarak istenilen makine ve ekipmandan bir kısmının sunulduğu ancak 3 adet damperli kamyon ve 2 adet lastik tekerlekli yükleyicinin isteklinin kendi malı olduğuna ilişkin belgelerinin teklif ekinde sunulmadığı tespit edilmiştir.

Ortaklığının teklif ekinde sunduğu “makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler”in incelenmesi sonucunda; SMMM tarafından düzenlenen Tespit Tutanağında 1 adet JCB kanal kazıyıcı yükleyici ve 1 adet Caterpillar greyderin İş Ortaklığının pilot ortağı  kendi malı olduğunun tasdik edildiği, SMMM tarafından hazırlanan Tespit Tutanağında ise çeşitli markalarda çekici ve yarı römorkların, greyderlerin ve kanal kazıyıcı ve yükleyicinin İş Ortaklığının özel ortağı

» Read more

başvuru sahibi adayın tekrar ihaleye teklif vermeye davet edilecek adaylar listesine alınacak sekiz aday arasına girdiği, dolayısıyla iddia konusu hususlar bakımından esasa etkili olacak şekilde uyuşmazlığa konu kalmadığı anlaşıldığından iddianın esasına ilişkin değerlendirme yapılmasına yer olmadığı

iş ortaklığının mesleki ve teknik kapasite puanının 25,00 + 21,86 = 46,86 olduğu, ekonomik ve mali kapasite puanının 50,00 olduğu ve buna göre toplam puanının da 96,86 olduğu, kısa listeye giren 6 adayın puanı 100, 1 adayın puanı 99,94 ve 1 adayın puanı 96,55 olduğu ve başvuru sahibi iş ortaklığının puanı 96,86 olduğundan teklif vermeye davet edilecek ilk 8 aday

» Read more

sunulan iş deneyim belgesinin YİD modeline ait yatırım tutarı ile ek işlere ait maliyet içermesi sebebiyle değerlendirmeye alınması gerektiği, anılan belgeye konu iş kapsamında yapılan binasın yapı ruhsatında belirtilen yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan iş deneyim belgesine ait tutar olarak idare tarafından kabul edilmesi suretiyle Şirketin ön yeterlik başvurusunun değerlendirilmesi gerektiği

yapım işine ait bir bedel içeren Yap-İşlet-Devret (YID) modeli ile gerçekleştirilen yapım işlerine ait sözleşme bedelinin kamu -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’> mevzuatında öngörüldüğü şekilde yapılan ve/veya yapılacak olan iş karşılığına denk gelen bir bedel mahiyetinde olmadığı anlaşılmaktadır. Bu noktada söz konusu iş deneyim belgelerinin tutarının ne şekilde değerlendirileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Zira bu konuya ilişkin kamu mevzuatında açık bir düzenleme yer almamaktadır.  

» Read more

istekli tarafından idareye sunulan iş deneyim belgesinde hem işverenin hem de yüklenicinin aynı kişi olması

Sözleşme, Borçlar Kanunu’nun 1’inci maddesinde “Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.” şeklinde tanımlanmıştır. Doktrinde, sözleşmeye ilişkin yapılmış farklı tanımlar da vardır. Yapılan diğer bir tanım “Genellikle birbirinden farklı menfaat ve amaçlarla hareket eden kişiler arasında hukuki bir sonuç doğurmak ve özellikle bir borç ilişkisi kurmak, mevcut borçta değişiklik yapmak, ya da onu büsbütün ortadan kaldırmak için yapılan

» Read more
1 2 3 497