Benzer işe uygun olmayan iş deneyim belgelerinde ihale konusu işe uygun olan kısımların belirlenmesinde iş deneyim belgesine konu iş kapsamında ihale konusu işe ait imalatların bir bütünlük içerisinde gerçekleştirilmiş olması halinde bu kısımlara ait tutarların değerlendirmeye alınabileceği, anılan Tebliğ maddesi başvuru sahibinin iddiası çerçevesinde anlaşılması durumunda her yapım işinin yapı tekniğinin içinde birbirine benzeyen imalatların (kazı, dolgu beton vb.) varlığının söz konusu olduğu ihale sürecinde sunulan bütün iş deneyim belgelerinin bu anlayışla her bir imalat kaleminin ayrı ayrı incelenmesi gerektiği ki bu durumun da yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ihdas edilmesiyle ulaşılmak istenilen amaca aykırılık oluşturacağı anlaşılmıştır.

-yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’>de benzer iş olarak A.III Grup veya A-IV Grup işlerin belirlendiği görülmüş olup, idarece yapılan bu düzenlemeden anılan ye katılacak adayların benzer iş koşulunu sağlayabilmeleri için iş deneyim belgelerinin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ndeki A-III Grup İşler veya A-IV Grup İşler arasında yer alan işlere ait olması gerektiği anlaşılmıştır.   İdareye benzer iş kapsamında A-III Grup İşler veya A-IV

» Read more

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde belirtildiği üzere iş yapılacağı yerlerin Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesindeki düzenleme ve yukarıda anılan Kanun’un 1’inci maddesi bir arada değerlendirildiğinde ise bu ilçelerdeki köyden mahalleye dönüşen mahallelerin merkeze bağlantı yollarındaki asfalt kaplama ve yama imalatlarının yapılacağı yani işin kapsamının İl sınırlarını kapsamadığı anlaşılmış olup, işin sınırlarının ve doküman kapsamında verilen mahal listelerinde işin yapılacağı yerlerin belirli olduğu, istekli olabileceklerin işin yapılacağı yeri İdari Şartname’nin 12’nci maddesinde belirtildiği üzere inceleyerek teklifini oluşturabileceği ayrıca sözleşmenin yürütülmesi sırasında ilave işlerin ortaya çıkması durumunda ise Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 21 ve 22’nci maddelerinin uygulanacağı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı neticesine varılmıştır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin Cadde ve Sokaklarında Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması İşi Şartname’nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

» Read more

her ne kadar benzer iş olarak sadece yol yapımı projelerindeki kamulaştırma işleri belirlenmiş olsa da, yol yapımı projeleri dışında kalan projeler (baraj inşası, boru hattı inşası vb.) bünyesinde gerçekleştirilen kamulaştırma işlemlerinin ihale konusu iş ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesi, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmesi ve teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıması halinde, söz konusu işlere yönelik kazanılmış iş deneyimler ile ihaleye katılımın gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Otoyolu veya Devlet Yolu veya İl Yolu Projelerini esas alarak yapılan; Otoyolu veya Devlet Yolu veya İl Yolu Projelerinin 2942 (D:4650) Sayılı Kanuna göre yapılan Kamulaştırmaları için Taşınmaz Değerlemesi (Eski ve Yeni Kamulaştırma Sınırının Aplikasyonu, Kıymet Takdirine Yönelik Veri Toplanması, Emsal Araştırması ve Düzenlenmesi, Toplanan Verilerin Analizi ve Parsel

» Read more

Personel Çalıştırılması ihalesinde idarenin hatalı ihale kararı

Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler kapsamında, 2013 ve 2014 yılına ait ayrıntılı bilanço tablosunun sunulduğu ve söz konusu belgelerin üzerinde serbest muhasebeci mali müşavir onayı (SMMM) ile usulüne uygun olarak kaşeleme (TÜRMOB) işleminin yapıldığı, yapılan incelemede İdari Şartname’de yer alan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler kapsamındaki bilanço oranlarının

» Read more

ilaç hazırlama mal alım ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

Ltd. Şti.nin teklifinin ise -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’> komisyonu başkanının karşı görüş şerhi göz önünde bulundurularak harcama yetkilisince dokümanına aykırı teklif sunmuş olduğu gerekçesiyle bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve netice itibarıyla de geçerli teklif kalmamış olması nedeniyle nin iptal edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunduğu birim fiyat teklif mektubu ekinde yer alan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde; her

» Read more

güvenlik hizmet alım ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında 180 kişi ile Özel Güvenlik işini yaptığı, söz konusu hizmet alımı işinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece yapılan tespitlerin; 11’inci hakediş dönemine ait ödemenin idarece başvuru sahibine yapıldığı, çalışanların söz konusu aya ilişkin ödemenin yüklenici tarafından gerçekleştirildiği, söz konusu ödemenin geciktiğinin idarece kontrol

» Read more

çevre düzenleme ihalesinde firmanın hatalı ihale itirazı

aşırı düşük teklif sorgulama yazısında mevzuata uygun olarak önemli teklif bileşenleri belirlenmediği” yönündeki iddiasının incelenmesinden, idare tarafından teklifi aşırı düşük bulunan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısının başvuru sahibine  EKAP üzerinden tebliğ edildiği, bu tarihten itibaren  idareye şikâyet başvurusunun yapılması gerekirken bu süre geçtikten sonra diğer iddialar ile birlikte başvuruda bulunulduğu anlaşıldığından, söz konusu iddiaya ilişkin başvurunun 4734 sayılı Kamu

» Read more

araç kiralama ihalesinde idarenin hatalı ihale kararı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinde; “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’> dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya

» Read more

Boru Devrelerinin Temizliği, Bakım ve Onarımı ihalesinde firmanın hatalı ihale kararı

İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 33’üncü maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesine göre açıklama isteneceği belirlenen başvuruya konu -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’>ye 5 istekli tarafından teklif verildiği, 4 isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirildiği, 495.000,00 TL olarak  belirlenen yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesi neticesinde 380.769,23 TL tutarında sınır değer hesaplandığı ve bu tutarın altında

» Read more

temizlik hizmet alım ihalesinde idarenin hatalı ihale kararı

Kendi Malı Olması İstenilmeyen Araçlar ile Yapılan Açıklama İş Ortaklığı, 2 adet %100 elektrikli damperli çöp toplama aracı ve 1 adet 7 m³ vakumlu yol süpürme aracı için  A.Ş. tarafından düzenlenen fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifinde yer alan tutarlar esas alınarak yukarıda belirtilen formül ve katsayılara göre her araç için toplam maliyet hesaplanmıştır. İş Ortaklığı tarafından 1 adet 11+1 m³  hidrolik

» Read more

Personel ve Arazöz Kiralama Hizmet Alımı ihalesinde firma hatası

Zorunlu mali sorumluluk sigortası ve araç kasko bedelinin yetkili acentadan alınan fiyat teklifi ile tevsik edilerek araç başına 1 yıllık 3.051,39 TL kasko bedeli, 1.250,04 TL trafik sigorta bedeli öngörüldüğü, belgenin açıklama kısmında “1 yıl için kesilen ve yukarıda verilen poliçeleri aynı fiyat ve şartlarla 2. ve 3. yıl da yenileme yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” beyanına yer verildiği, belgenin gerek yetkili

» Read more

sarf malzeme alım ihalesinde idare hatası

Kurul kararındaki “… daha sonra gönderilen iki teknik görüş yazısında da Teknik Şartname’nin şikâyete konu maddelerinde belirtilen teknik özelliklerin, tek bir marka ürün  tarafından karşılanabileceği ve itirazen şikâyete konu Teknik Şartname maddelerinde yapılacak değişikliklerle konusu malın fonksiyonelliği ve verimliliği azaltılmadan de rekabeti artırabilecek şekilde düzenleme yapılmasının mümkün olduğu, söz konusu değişikliklerin yapılması durumunda daha fazla ürün ve firmanın ye katılımının sağlanabileceği,

» Read more

yemek alım ihalesinde firma hatası

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesinde; “İdareye şikâyet süresi; -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’> sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanun’un 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan lere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür. Ancak, ilan ile

» Read more

yemek alım ihalesi aşırı düşük savunmada firma hatası

Ticaret borsası fiyatları ile açıklama yapılması durumunda, Ticaret Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş, ıslak imzalı ve onaylı belgelerin sunulması gerektiği, ilgili firmaların İdari Şartname’nin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 7.7’nci maddesine aykırı olarak fotokopi ve internet çıktısı olarak sunduğu iddiasına ilişkin olarak, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.4’üncü maddesinde ticaret borsası fiyatlarını gösterir bültenlerin ıslak imzalı ve onaylı olması gerektiğine ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır.Kamu

» Read more

kıyafet alım ihalesinde idarenin hatalı ihale kararı

Akademik kuruluştan alınan yazıda “Dikiş iplikleri, konfeksiyon sektöründeki en önemli yardımcı malzemeler arasında yer almaktadır. Doğru dikiş ipliklerinin seçilmesi, dikim işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesinde, ürünün kullanım ömrünün artırılmasında ve ürün kalitesinde oldukça önemli derecede rol oynamaktadır. Teknik şartnameler incelendiğinde, ürünlerde kullanılacak dikiş ipliklerine dair çok kısıtlı bilgilere yer verildiği görülmektedir. Bu kısıtlı bilgiler, dikiş ipliğinin hammaddesini (%100 polyester veya %100

» Read more

istekli tarafından idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere uygun olarak aşırı düşük teklif açıklamasının sunulduğu, söz konusu açıklama kapsamında yapılan belgelendirmelerin de mevzuata uygun olduğu

Araç-makine listesinin 60-62 ile 64 ve 65’inci kalemlerinde yer alan 5 adet araç için, Şti. tarafından anılan istekli adına düzenlenen  fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifine konu araçların arazöz (sulama tankeri-15 tonluk), mini yükleyici, damperli kamyon, kamyonet ve karla mücadele aracı olduğu, bahsi geçen araçlar için toplam 189.800,00 TL’lik tutarın öngörüldüğü, anılan fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenip

» Read more

ihaleye katılımda istenen TSE tarafından düzenlenmesi gereken belgenin isteklinin teklifi kapsamında sunulmadığı

TSE’nin resmi internet sitesi  üzerinden yapılan araştırma sonucunda, -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’> konusu işte kullanılacak bordür ve parke taşının yapı malzemeleri grubunda olduğu, dolayısıyla bordür ve parke taşına ilişkin “Kalite Uygunluk Belgesi” kapsamında TSE tarafından düzenlenebilecek belgelerin, ürün belgelendirme içerisinde yer alan TSEK ve TSE belgeleri olduğu anlaşılmıştır.   TSE belgesinin Türk standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk standartlarına uygunluğunu

» Read more
1 2 3 498