yapım aşırı düşük savunma mahkeme kararına karşı DANIŞTAY KARARI

Mahkeme kararı üzerine Kurum tarafından temyiz yoluna başvurulmuş ve temyiz başvurusu neticesinde Danıştay  kararı ile “… Bu itibarla, üzerinde bırakılan müdahil şirket tarafından, poz numaralı iş kalemi için aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat teklifi sunulduğu, söz konusu teklif ile Ek-0.5 maliyet tespit tutanağının mevzuata uygun olarak düzenlendiği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamına sunulan fiyat teklifinde yer alan bedellerin Ek-0.5 maliyet

Share
» Read more

İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklamalarında yol giderine ilişkin olarak 454 personel ve 12 ay için ve aylık 26 gün üzerinden KDV hariç 2,81 TL toplu fiyat teklifi aldığı ve bu fiyatlar üzerinden serbest biniş kartının ilgili personellere verileceğinin kabul ve taahhüt edildiği, ayrıca ilgili fiyat teklifinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından onaylanıp imzalandığı görülmüş olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinin serbest biniş kartını verecek olan yetkili kuruluş tarafından düzenlendiği de dikkate alındığında yukarıda aktarılan düzenlemelere uygun olduğu

İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklamalarında yol giderine ilişkin olarak  454 personel ve 12 ay için ve aylık 26 gün üzerinden  KDV hariç 2,81 TL toplu fiyat teklifi aldığı ve bu fiyatlar üzerinden serbest biniş kartının ilgili personellere verileceğinin kabul ve taahhüt edildiği, ayrıca ilgili fiyat teklifinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından onaylanıp imzalandığı görülmüş olup, aşırı düşük teklif açıklaması

Share
» Read more

teknik şartnameye uygun olarak öngördüğü 3 engeli işçi için Hazinece karşılanacak olan sigorta primini düşerek teklif verdiği anlaşıldığından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçeleri ile “mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptali

-yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’>de davacı şirketin teklifinin, teklif tutarı asgari işçilik maliyetinin altında olduğundan bahisle değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı şirket tarafından, tekliflerini dokümanı ve İş Kanunu hükümlerini dikkate almak suretiyle verdikleri, dava konusu iş kapsamında çalıştırılacak olan 3 engelli işçi için Hazinece karşılanacak olan 23.645,52 TL’yi düşmek suretiyle teklif verdikleri, tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında olmadığı iddialarıyla yapılan şikâyet başvurusunun, 2828 sayılı Sosyal

Share
» Read more

ihaleye 7 (yedi) isteklinin katıldığı, gerek Kamu ihale Kurulu kararları, gerekse idarece yapılan değerlendirmeler sonucunda tek geçerli teklif kalmasına karşın, davacı şirkete ait olan geçerli teklifin yaklaşık maliyetin altında olduğu dikkate alındığında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesine aykırı bir durumun söz konusu olmadığı, diğer taraftan A.Ş.nin davalı idareye yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun yerinde bulunmuş olmasına rağmen anılan istekli tarafından teklif geçerlik süresinin uzatılmamasının da anılan “Temel İlkeleri” zedeler mahiyette olmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptaline ilişkin karara karşı yapılan başvurunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…”gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

tek geçerli (davacı şirkete ait) teklifin kaldığı gerekçesiyle -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’>yi yapan idarece nin iptaline karar verildiği, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine tesis edilen dava konusu 28.01.2016 tarih ve 2016/UH.I-319 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile de nin iptali hukuka uygun bulunarak itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği görülmektedir. Dava konusu ye ilişkin yaklaşık maliyetin 15.304.996,75-TL, sınır değerin de

Share
» Read more

Kamu İhale Kurulu tarafından, Mahkemece anılan kararının uygulanması kapsamında; yürürlüğe giren ve davaya konu kararın verildiği tarihte de yürürlükte olan, ve hukuka uygunluk karinesinden yararlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63. maddesi hükümlerine göre düzeltici işlem belirlenmesi gerekirken böyle yapılmayarak Danıştay kararı ile yürütmesi durdurulan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi hükmüne göre düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Mahkeme tarafından “…Yapılan incelemede; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinin Danıştay kararı ile yürütmesinin durdurulduğu, bu kararın davalı idareye  tebliğ edildiği, davalı idare tarafından ise yürütmeyi durdurma kararı sonrası mevzuatta oluşan boşluğu doldurmak amacıyla Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63.

Share
» Read more

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak sonuçlandırılması” gerektiği ifadesine yer verilmesinin Mahkeme kararının gerekçesine uygun olmadığı anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararında bu yönüyle hukuka uyarlık görülmemiştir” şeklindeki gerekçeyle dava konusu işlemin iptaline

Mahkeme kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi üzerine yargı kararının uygulanması maksadıyla tesis olunan dava konusu Kurul kararında Kamu İhale Kurul kararının iptaline karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte, Mahkeme kararında İfade edilen -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’>ye dayanak teşkil eden ve Danıştay’ca yürütmesi durdurulan Yönetmelik hükümlerinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin, Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişik 60. maddesinin 2., 3.,

Share
» Read more

aşırı düşük açıklamasına konu 17. ve 18. iş kalemlerinin ise Sağlık Merkezi olduğu, dolayısıyla anılan yere ilişkin iki ayrı güzergah bulunmadığı, ayrıca idari şartname uyarınca kart bedelinin sağlık tesisinin bulunduğu ilçe tarafından belirlenmiş ilçe içi ulaşım bedeli olan 1,75 TL üzerinden hesaplanması gerektiğinden, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında 17. ve 18. iş kalemlerine ilişkin ayni kart bedelini 1,60 TL üzerinden hesaplayan A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamalarından hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

A.Ş. tarafından da söz konusu kalemlere ilişkin olarak teklif sorgusuna 1,60 TL üzerinden cevap verildiği, dolayısıyla anılan isteklinin aşırı düşük açıklamaları hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, kart bedelinin 1,60 TL olarak belirlendiği hattın hastanehattı olduğu, aşırı düşük açıklamasına konu 17. ve 18. iş kalemlerinin ise Sağlık Merkezi olduğu, dolayısıyla anılan yere ilişkin iki ayrı güzergah

Share
» Read more

sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında da; İdari Şartname’nin 25.3.3’üncü maddesinde giyim gideri için teklif verileceğinin belirtildiği, aynı ibarenin dozimetri gideri için de kullanıldığı dikkate alınarak söz konusu giderlerin %4 sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde değerlendirilmesi gerektiği ifadelerine yer verildiği, yazı ekinde asgari işçilik hesaplama modüllerinin bulunduğu görülmüştür.

aşırı düşük teklif açıklamasında giyim, malzeme giderleri ve dozimetri temini ile aylık periyotlarla okutulmasının teklif bedeline dâhil olan %4 sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde olduğunun belirtildiği, yazı ekinde herhangi bir belgenin bulunmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında da; İdari Şartname’nin 25.3.3’üncü maddesinde giyim gideri için teklif verileceğinin belirtildiği,

Share
» Read more

davacı şirket tarafından kendisine tebliğ edilen ilk ihale komisyon kararına karşı itiraz dilekçesi ile itiraz yoluna başvurduğu, 4734 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen 55’inci maddesinde öngörülen 10 günlük itiraz süresi içinde yapıldığı açık olan itirazın esasının incelenmesi gerekirken, süresi içinde yapılmadığı gerekçesiyle 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi uyarınca süre yönünden reddine ilişkin dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır

Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Mahkeme kararı ile “…Mahkememizin ara kararları ile Belediye Başkanlığı’ndan davacı tarafından  ilk komisyon kararına yapıldığı belirtilen  evrak kayıt nolu itirazın, kuruma giriş kayıt kaşesini de gösteren bir sureti ile hangi tarihte kurum kaydına alındığının bildirilmesinin istenilmesine karar verildiği, tarihde mahkeme kaydına alınan cevapta,  itiraz dilekçesinin  kurum kaydına alındığı, itirazın kayıt kaşelerinin de bulunduğu onaylı

Share
» Read more

ihaleyi yapan idarenin 10 günlük süre içerisinde cevap vermediği, yukarıda alıntısı yapılan Anayasa’nın ….Maddesinde belirlenen yükümlülüğe aykırı olarak, bu süre bittikten sonra itirazen şikayet süresi içerisinde davacıya cevap vermek ve cevap yazısında bildirimden itibaren 10 günlük süre içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceğini bildirmek suretiyle davacıyı yanılttığı, davacının da şikayetin reddine ilişkin işlemden itibaren süresi içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu açıktır.

Mahkeme kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda  Danıştay karar ile “Dosyanın incelenmesinden, söz konusu ye katılan davacı şirketin, komisyon kararı sonrasında,  idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin yazısıyla şikayete ilişkin olarak eksik evrakların giderilmesinin istendiği, davacı şirketin  evrakları sunduğu, ancak idarece şikayete konu hususlara ilişkin olarak 10 günlük süre içerisinde herhangi bir karar alınmadığı, 10 günlük

Share
» Read more

yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay kararında “…buna göre, yaklaşık maliyetin aleniyet kazandığı ihale günü izleyen on gün içerisinde istekli tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, ilgili sürenin bitiminden sonra, başvuruda bulunulduğu anlaşıldığından

yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay kararında “…buna göre, yaklaşık maliyetin aleniyet kazandığı -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’> günü  izleyen on gün içerisinde istekli tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, ilgili sürenin bitiminden sonra,  başvuruda bulunulduğu anlaşıldığından…başvurunun süre yönünden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık konusu olayda; davacı şirketin şikayete konu durumdan, kesinleşen kararının davacıya tebliğ edildiği  tarihinden haberdar olduğunun kabulünün gerektiği, davacı tarafından bu tarihten itibaren

Share
» Read more

özetlenen safahat çerçevesinde değerlendirildiğinde; Danıştay daha önce verilen kararı gereğince alınan Kurul kararı ile başvuru sahibinin birinci iddiasına yönelik olarak zaten esasın incelenmesine geçildiği ve bu iddiaya ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde alınan Kurul kararıyla bu iddiaya ilişkin olarak “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verildiği dikkate alındığında, Danıştay ca verilen karar çerçevesinde, başvuru sahibinin yalnızca ikinci iddiasına ilişkin olarak esasın incelenmesine geçilmesi gerekmektedir.

Kurul kararından sonra nin davacının uhdesinde kaldığı ve davacıyla sözleşme imzalandığı, Şti.’nin bu kararın iptali istemiyle dava açması üzerine Mahkeme kararıyla, anılan Kurul kararının iptaline karar verildiği, bu kararın uygulanması bağlamında Kurul tarafından konunun tekrar değerlendirildiği, bu değerlendirme sonucunda alınan kararla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği, Kurul’un anılan kararından sonra komisyonunun  tekrar toplanarak Şti.’in teklifinin ekonomik açıdan en

Share
» Read more

Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Mahkeme kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay kararı

Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Mahkeme kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay kararında,  “ …Bu itibarla, dava konusu ye teklif sunan davacının, dokümanına yönelik itirazlar noktasında bir hak kaybına veya zarara uğramasının muhtemel olduğu açık olmakla birlikte, eşit muamele ilkesi açısından da bu iddiaların incelenmesi gerektiğinden, dokümanına

Share
» Read more

iş ortaklığı tarafından idareye sunulan metrajlar değerlendirildiğinde, davacı iş ortaklığının, 1 iş kaleminde sunmuş olduğu metraj hesabının, idarenin metraj hesabından %10’u aşan oranda eksik olduğu, 10 iş kaleminde davacı iş ortaklığının sunmuş olduğu metraj hesaplarının idarenin metraj hesabından %10’u aşan oranda fazla olduğu,

iş ortaklığı tarafından idareye sunulan metrajlar değerlendirildiğinde, davacı iş ortaklığının, 1 iş kaleminde sunmuş olduğu metraj hesabının, idarenin metraj hesabından %10’u aşan oranda eksik olduğu, 10 iş kaleminde davacı iş ortaklığının sunmuş olduğu metraj hesaplarının idarenin metraj hesabından %10’u aşan oranda fazla olduğu, geriye kalan 4 iş kaleminde idarenin belirlediği metrajlar ile davacı iş ortaklığının belirlemiş olduğu metrajlar arasında %10’u

Share
» Read more
1 2 3 500