Neler yeni
  • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

belediyelerin,bedelsiz olarak/hibe yoluyla şirkete ortak olunması

mbsihaledanismanlik

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
6 Ocak 2019
Mesajlar
567
Beğeniler
56
Konum
ihale Danışmanı
GSM No
05348194725
#1
BELEDİYELERİN,BEDELSİZ OLARAK/HİBE YOLUYLA ŞİRKETE ORTAK OLUNMASI
6
393 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca 2007/18 sayılı Genelge’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddelerinin iptali amacıyla dava açılmıştır. Danıştay Sekizinci Dairesi 17/11/2008 tarihli ve E:2007/2384,K:2008/7488 sayılı kararı ile dava konusu Genelge’nin 21/4/2008 tarihli ve 2008/31 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırıldığından karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir.

5393 sayılı Kanun’un “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, belediyelerin bağış kabul edeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanun’un 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde şartlı bağışların kabul edilmesi belediye meclisinin;
şartsız bağışların kabul edilmesi ise belediye başkanının görev ve yetkileri içinde sayılmıştır.

Son yıllarda hibe yoluyla bedelsiz olarak şirket ortaklığı devralınması, Bakanlar Kurulu izni almadan belediye şirketine sahip olmanın bir yolu olarak görülmeye başlanmıştır.

Genellikle önce belediye başkanı ya da dernek gibi tüzel kişiliklerce şirket kurulmakta daha sonra bunlar hibe olarak belediyelere devredilmektedir.

İçişleri Bakanlığının 2008/31 sayılı Genelgesi’nde “… Belirtilen mevzuat hükümleri gereğince; il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyeler ile bunların kurdukları birlikler tarafından veya bu kuruluşların sermayesine ortak olduğu şirketlerin sermaye iştiraki ile kurulacak, ortak olunacak veya bedelsiz şirket ediniminde Bakanlığımız yoluyla Bakanlar Kurulundan izin alınması gerekmektedir. Bakanlar Kurulundan izin alınması için yapılacak taleplerde gönderilecek belgeler ekte belirtilmiştir.” düzenlenmesi yeralmıştır.

Bu düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada Danıştay Sekizinci Dairesi5/3/2010 tarihli ve E:2008/4976, K:2010/1108 sayılı kararı ile 2008/35 sayılı Genelge’nin iptaline karar Vermiştir.

Borçlu bir şirketin hibe yoluyla Bakanlar Kurulu izni olmadan devralınmasının uygun olmadığı görüşündeyiz. Böyle bir uygulamanın belediyenin kamu zararına uğratılması iddialarını gündeme getireceği açıktır.

Bir şirketin bedelsiz devri sırasında bir şart bulunması halinde belediye meclis kararı alınması gerekmektedir. Eğer bir şart bulunmuyor ise belediye başkanı tarafından bu bağış kabul edilebilecektir. Kanaatimizce, şirkete bağış yoluyla ortak olunması gibi belediye faaliyetlerini etkileyecek bir konuda belediye meclisi kararının alınması uygun olacaktır.