Neler yeni
  • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

e ihale lerde itirazlar başladı

mbsihaledanismanlik

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
6 Ocak 2019
Mesajlar
567
Beğeniler
56
Konum
ihale Danışmanı
GSM No
05348194725
#1
ihalede EKAP’tan kaynaklanan teknik bir probleme ilişkin kaydın bulunmadığı göz önüne alındığında elektronik eksiltmenin yenilenmesini gerektiren bir durumun bulunmadığı itirazı
elektronik eksiltme işleminin gerçekleştirildiği esnada başvuru sahibi isteklinin e-imza yetkilisinin bulunmadığı, Muharrem Şanlı’nın hesabı 09.01.2019 tarihinde kapatıldığından, kapatma işlemi ile e-imza yetkilisinin sistem tarafından otomatik olarak kaldırıldığı, e-eksiltme esnasında başvuru sahibi isteklinin elektronik eksiltme imza yetkilisinin Mustafa İsmet Müren olduğu, EKAP üzerinde e-eksiltmeye, e-eksiltme yetkilileri tarafından teklif verilebildiği, diğer bir ifadeyle elektronik imza ile e-eksiltme teklifini imzalayabildikleri, Mustafa İsmet Müren’in 11.01.2019 tarihinde saat 09.57’de kendisini e-eksiltme yetkilisi olarak eklediği, yetkilendirmenin idare tarafından aynı tarihte saat 10.03 itibariyle onaylandığı, EKAP üzerinde elektronik eksiltmeye, e-imza ile teklif verebilmek için e-eksiltme imza yetkilisi olarak atanmanın yeterli olduğu, idare tarafından e-eksiltme yetkilisinin onaylanmadığı durumda dahi, e-eksiltme imza yetkilisi tarafından eksiltmeye, elektronik imza ile teklif verilebilmesinin mümkün olduğu,
Elektronik eksiltme işlemi sırasında (14.01.2019 tarihinde 10.30 – 11.00 saatleri arasında) EKAP log kayıtlarında sistem kesintisine ilişkin herhangi bir durum oluşmadığı, bu tarihte kullanıcının almış olduğu herhangi bir uygulama hatasının da bulunmadığı, ayrıca eksiltmeye katılan diğer istekli tarafından eksiltmenin birinci turunda saat 10.36’da, ikinci turunda ise saat 10.59’da eksiltilmiş teklifin imzalanarak EKAP’a gönderildiğinin anlaşıldığı, başvuru sahibi istekli tarafından ise birinci turun bitimine 8 dakika kala, EKAP İletişim Merkezinin arandığı, ancak istekli tarafından karşılaşıldığı iddia edilen sorunun EKAP İletişim Merkezine tam olarak aktarılamadığı belirtilmiştir.
Kamu ihale mevzuatında “Kullanıcı”, platform sorumlusu ile ihale sürecindeki belirli iş ve işlemleri yürütmek üzere platform sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş kişiyi,
“Platform sorumlusu”, idareler ve ihalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler adına kullanıcı oluşturma, silme, yetki verme işlemlerini ve EKAP’la ilgili diğer işlemleri gerçekleştirebilecek kullanıcıyı tanımlamakta olup,
“İstekli e-imza yetkilisi”, ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt aşamasında Kurum ile yaptıkları protokolde yetkilendirilen ve bu yetkilendirme neticesinde EKAP üzerinden e-imza ile ihale dokümanı indirme yetkisi bulunan ve e-ihalelere teklif verebilen gerçek kişiyi,
“Elektronik eksiltme imza yetkilisi”, EKAP üzerinde platform sorumlusu tarafından elektronik eksiltme işlemi öncesinde tanımlanan ve eksiltme işleminde istekli adına e-imzası ile teklif sunabilen kişiyi ifade etmektedir.
Elektronik eksiltme imza yetkilisi, platform sorumlusu veya e-imza yetkilisi ile aynı kişi olabileceği gibi farklı bir kişi de olabilmektedir. Bir başka anlatımla, bu kullanıcı rolleri tek bir kişi üzerinde toplanabileceği gibi farklı kişiler üzerinde de oluşturulabilmektedir.
Bu çerçevede başvuru sahibi istekli Ege Et Mamülleri Yem ve Yağ San. Tic. A.Ş. ile Kurum arasında düzenlenen protokolün 18.09.2014 tarihinde Kurum tarafından onaylandığı, bahse konu protokolde Muharrem Şanlı’nın hem platform sorumlusu, aynı zamanda süresiz vekâletname ile isteklinin e-imza yetkilisi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.
Ardından 04.10.2018 tarihinde başvuru sahibi istekli tarafından, Mustafa İsmet Müren’in platform sorumlusu olarak atandığı,
Mustafa İsmet Müren’in Muharrem Şanlı’nın hesabını işten çıkış gerekçesiyle sildiği 09.01.2019 tarihi saat 13:29’a kadar Muharrem Şanlı’nın başvuru sahibi isteklinin e-imza yetkilisi olduğu tespit edilmiştir.
Başvuru sahibi isteklinin platform sorumlusu olan Mustafa İsmet Müren’in ise 11.01.2019 tarihi saat 9:57 itibarıyla elektronik eksiltme imza yetkilisi olarak yetkilendirildiği, dolayısıyla başvuru sahibi istekli adına Mustafa İsmet Müren’in e-eksiltme teklifini imzalayabileceği anlaşılmıştır.
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde, ihale dokümanının ihaleyi gerçekleştiren idareden satın alınabileceği veya EKAP üzerinden, EKAP’a kayıt için yapılan protokolde belirtilen münferiden e-imza kullanmaya yetkili kişiler tarafından, e-imza kullanılarak indirilebileceği anlaşılmaktadır.
Bu minvalde, başvuru sahibinin “yeni bir ihaleye katılmak amacıyla, EKAP üzerinden e-imza vasıtasıyla ihale dokümanı indirmeye çalıştıklarında ihale dokümanını indiremediklerini gördükleri için sistem üzerinde şirket yetkilisinin atama işlemlerinin tam olarak yapılamadığı ve teknik bir sorunun olduğu konusunun netlik kazandığı”na yönelik iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;
Başvuru sahibi isteklinin platform sorumlusu olarak, Mustafa İsmet Müren’i atadığı, ancak söz konusu atama işlemi tarihinden, Mustafa İsmet Müren’in, Muharrem Şanlı’nın hesabını işten çıkış gerekçesiyle sildiği 09.01.2019 tarihine kadar, Muharrem Şanlı’nın, başvuru sahibinin e-imza yetkilisi olduğu, bahse konu silme işlemini gerçekleştirdiği tarihten itibaren ise başvuru sahibi isteklinin e-imza yetkilisinin bulunmadığı, bu itibarla isteklinin ihale dokümanını indirememesinin sistemsel bir hata kaynaklı olmadığı, başvuru sahibi isteklinin e-imza yetkilisini atama işlemini gerçekleştirmemesinden kaynaklandığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Başvuru sahibinin “EKAP üzerinden girmiş olduğu eksiltme teklifini imzacı programı üzerinde görebilmesine rağmen program üzerinde imzala butonunu görememesi”ne yönelik iddiasına ilişkin olarak;
Elektronik İhale Dairesi Başkanlığının 22.02.2019 tarihli ve 44624038-101.01.02.00-E.2019/4051 sayılı yazısından, elektronik eksiltme işleminin gerçekleştirildiği 14.01.2019 tarihi 10.30 – 11.00 saatleri arasında EKAP log kayıtlarında sistem kesintisine ilişkin herhangi bir durum oluşmadığı, söz konusu tarih ve saat aralığında başvuru sahibi isteklinin herhangi bir uygulama hatası almadığı anlaşılmıştır.
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin beşinci fıkrasında, EKAP üzerinden yapılan erişimlerin ve Kurum tarafından belirlenen işlemlerin EKAP’ta kayıt altına alınacağı, EKAP üzerinden yapılan ihale işlemlerinde bu kayıtların esas alınacağı ve e-imza kullanılarak EKAP üzerinden oluşturulan belgelerin ve kayıtların aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
İsteklilere gönderilen Elektronik Eksiltmeye Davet Formu’nda da elektronik eksiltme işleminin iki sebeple yenilenebileceğinin belirtildiği, bu sebeplerden ilkinin geçerli tekliflerde bir değişiklik olması durumu olduğu, diğer sebebin ise elektronik eksiltme işlemi sırasında teknik bir sorunla karşılaşılması durumu olarak belirlendiği anlaşılmıştır.
Başvuru konusu ihalede idarece yapılan değerlendirmeler neticesinde geçerli tekliflerde değişiklik durumunun söz konusu olmadığı, diğer yandan Elektronik İhale Dairesi Başkanlığının cevap yazısı çerçevesinde eksiltmenin yapıldığı tarih ve saat aralığında EKAP log kayıtlarında sistem kesintisine ilişkin herhangi bir durum oluşmadığının ve kullanıcının almış olduğu herhangi bir uygulama hatası bulunmadığının ifade edildiği, ayrıca başvuru sahibi tarafından eksiltme sürecinde karşılaşıldığı iddia edilen soruna ilişkin ekran görüntüsü alınmadığı gibi başvuru sahibinin itirâzen şikâyet başvurusunda da eksiltme aşamasında karşılaşıldığı iddia edilen sorunun tespitine yönelik olarak herhangi bir delil sunulmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla inceleme konusu ihalede EKAP’tan kaynaklanan teknik bir probleme ilişkin kaydın bulunmadığı göz önüne alındığında elektronik eksiltmenin yenilenmesini gerektiren bir durumun bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
 

mbsihaledanismanlik

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
6 Ocak 2019
Mesajlar
567
Beğeniler
56
Konum
ihale Danışmanı
GSM No
05348194725
#2
ihale firmalarının E- ihale süreci hk bilgi eksiklikleri nedeni ile KİK itirazlarının uzun bir süre KİK in başını ağrıtacak gibi görünmekte