Neler yeni
  • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

Fen işleri müdürüne ek özel hizmet tazminatı

mbsihaledanismanlik

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
6 Ocak 2019
Mesajlar
432
Beğeniler
56
Konum
ihale Danışmanı
GSM No
05348194725
#1
belediyede yapılan incelemede, teknik hizmet sınıfında yer almamasına rağmen, fen işleri müdürüne zam tazminat kararnamesinde yer alan ek özel hizmet tazminatının verildiğini tespit etmiş ve tazmin kararı vermiştir.
Zam tazminat kararnamesinde yer alan hüküm gereğince, ek özel hizmet tazminatı Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunma şartına bağlı olarak ödenmektedir.
Saıştay 6. Dairesinin 2017/633 Karar Nolu, 129 İlam Nolu, 19.2.2019 Tutanak tarihli kararı
B)- Teknik hizmetler sınıfına ait kadroda bulunan personele ödenen ek özel hizmet tazminatının kadrosu bu sınıfta bulunmayan personele de ödendiği görülmüştür.
Ödemenin yapıldığı tarihte de yürürlüğü sürdürülen 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"a ekli II Sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Sınıfı Bölümünün 6'ncı sırasında;
"Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.
a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara .............. : 3,0
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ..........: 2,0
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ................: 1,2
Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır.
Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla,
a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ............... : 60
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ...........: 40
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara .................: 24
oranlarını aşamaz."
denilmektedir.
Görüldüğü üzere anılan hükümde ek özel hizmet tazminatının ödenmesi Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunma şartına bağlanmıştır. ... ise Genel İdari Hizmetler Sınıfındaki Fen İşleri Müdür kadrosunda bulunmaktadır. Bu nedenle kendisine bahse konu ek özel hizmet tazminatının ödenmesi mümkün değildir. Buna rağmen, Fen İşleri Müdürü ... ve Belediye Başkanı ... tarafından düzenlenen olur ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları için ... tarih ve ... yevmiye no.lu ödeme emri belgesi ile adı geçen personele bahse konu ek özel hizmet tazminatı ödenmiş ve bu suretle de kamu zararına neden olunmuştur.
Ancak sorumluların savunmalarından, yukarıda yer alan (A) ve (B) bentlerinde belirtilen kamu zararı tutarı toplam ...-TL'nin ...-TL'sinin hesap yılı içinde, geriye kalan ....-TL'sinin ise hesap yılından sonra ahizi ...'dan tahsil edildiği anlaşılmıştır.
Açıklanan gerekçelerle, kamu zararı tutarı ....-TL'nin hesap yılı içinde tahsil edilen ....-TL'si için ilişilecek husus bulunmadığına, hesap yılından sonra tahsil edilen ...-TL'si için ise ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.