Neler yeni
  • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

ihale haberleri Sel kapanı inşaatı yaptırılacaktır

mbsihaledanismanlik

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
6 Ocak 2019
Mesajlar
546
Beğeniler
56
Konum
ihale Danışmanı
GSM No
05348194725
#1
ESKİŞEHİR-ODUNPAZARI 1 NOLU DERE SEL KAPANI
DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Eskişehir-Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2019/717391

1-İdarenina) Adresi:Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİRb) Telefon ve faks numarası:2222111100 - 2222111110c) Elektronik Posta Adresi:dsi3@dsi.gov.trç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:Eskişehir OSB' nin taşkından korunması amaçlı Sel Kapanı İnşaatı - Gövde ve Batardo İmalatları, Dolusavak, Dipsavak ve Derivasyon İmalatları, Yol İmalatları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Yapılacağı yer:Eskişehir Organize Sanayi Bölgesic) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 270 (iki yüz yetmiş) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü, Kırmızıtoprak Mah. Taşköprü Cad. Dsi Sok. No:2 Odunpazarı/ESKİŞEHİRb) Tarihi ve saati:11.02.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Benzer iş olarak kabul edilecek işler Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AVIII Grubu işlerdir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. Maddesinin 8. Bendi uyarınca ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlardan kalite ve teknik değer dikkate alınarak belirlenecektir.
A.1. TEKLİF FİYAT PUANI (TFP) (50 PUAN)
Fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşırı Düşük Teklif Sorgulanmasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatın sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (Fmin / F) x 50 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan TFP (Teklif Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;
TFP: İsteklinin Teklif fiyat puanı,
Fmin: Aşırı Düşük Teklif Sorgulanmasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.
A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANI (KTP) (50 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacak olup, puanlamada kullanılacak iş kalemleri ve iş gruplarının toplam imalat içerisindeki max. ve min. % oranları Tabloda belirtilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi ve iş grubu için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanıp, bu oranların idarenin belirlediği max. ve min. teklif oranları arasında kalması şartıyla (minimum ve maksimum oranlar dahil) tabloda belirtilen puanlar verilecektir. İsteklinin oranları (Y), İdarenin idari şartnamede sunmuş olduğu oranlar arasında kalmaz ise istekli o iş kalemi veya iş grubundan puan alamayacaktır. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Kalite ve teknik değer nitelik puanlama açıklaması:
Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel/F) x 100
F: İsteklinin teklif ettiği toplam fiyatı ifade eder.
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir;
No
Poz No
İş Kalemi Adı
Minimum Teklif Oranı (%)
Maksimum Teklif Oranı (%)
Puanı
1
DSK-01
Dolusavak Kazısı Yapılması
0,1
4
1,5
2
DSK-02
Derivasyon - Dipsavak Kazısı Yapılması
0,1
3,5
1
3
DSK-03
Gövde ve Batardo Kazısı Yapılması
2
9,5
4,5
4
DSK-04
Duvar Arka ve Üstlerinin Doldurulması
0,1
1
0,5
5
DSK-05
Kret Düzenlenmesi
0,2
1,2
0,5
6
DSK-06
Her Türlü Geçirimsiz Dolgu Malzemesi ile Dolgu Yapılması
15
35
6
7
DSK-07
Her Türlü Filtre Dolgu Malzemesi ile Dolgu Yapılması
4
11,5
1,5
8
DSK-07N
Her Türlü Filtre Dolgu Malzemesi ile Dolgu Yapılması İşi İçin Filtre Dolgu Malzemesi Taşınması (13000 m)
1
8
4
9
DSK-08
Her Türlü Taş ve Kaya Dolgu Malzemesi ile Dolgu Yapılması
1
7
4
10
DSK-08N
Her Türlü Taş ve Kaya Dolgu Malzemesi ile Dolgu Yapılması İşi İçin Taş ve Kaya Dolgu Mazlemesi Taşınması (13000 m)
0,2
4
1,5
11
DSK-09
Her Türlü Tahliye ve Drenaj Borusu Temini ve Döşenmesi
0,1
1
0,5
12
DSK-10
Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere Betonarme Betonu Yapılması
6
18
5
13
DSK-11
Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere Demirsiz Beton (Grobeton) Yapılması
0,05
0,25
0,5
14
DSK-12
Betonarme Demirlerinin Temini, Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konulması
2
8,5
4,5
15
DSK-13
Çeşitli Demir İşleri Yapılması
1
7
4
16
DSK-14
Cebri Boru ve Ek Parçalarının Temini, Yerine Konulması ve İşler Hale Getirilmesi
12
24
5,5
17
DSK-15
Kelebek Vana ve Ek Parçalarının Temini, Yerine Konulması ve İşler Hale Getirilmesi
0,4
2,5
1
18
DSK-16
Her Türlü Sızdırmazlık Tertibatı ile Sızdırmazlık İşleri Yapılması
0,02
0,15
0,5
19
DSK-17
Her Türlü Baraj / Gölet Ölçüm Teçhizatı Temini, Yerine Konulması ve İşler Hale Getirilmesi
1
3,5
1,5
20
DSK-18
Yol ve Yollara Ait Sanat Yapıları Kazı İşleri Yapılması
0,1
0,9
0,5
21
DSK-19
Yol ve Yollara Ait Sanat Yapıları Dolgu İşleri Yapılması
0,01
0,04
0,5
22
DSK-20
Yol Stabilize Dolgu İşleri Yapılması
0,05
0,18
0,5
23
DSKP-01
Her Türlü Ölçüm, Harita, Yol Projeleri, Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat, Uygulama, Revize, Cbs Projelerinin Hazırlanması, Laboratuvar Deneylerinin Yapılması, Raporların Hazırlanması İşlerinin Götürü Olarak Yapılması
0,1
0,65
0,5

TOPLAM PUAN
50


A.3. TOPLAM PUAN (TP)
Toplam puan, Teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP= TFP + KTP

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü, Kırmızıtoprak Mah. Taşköprü Cad. Dsi Sok. No:2 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.