Neler yeni
  • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

İhale komisyonunun yeni bir karar alması halinde kik e itirazen şikayet başvurularında ihale komisyonun ikinci kararlarına da itiraz etme hakkınız var

mbsihaledanismanlik

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
6 Ocak 2019
Mesajlar
536
Beğeniler
56
Konum
ihale Danışmanı
GSM No
05348194725
#1
söz konusu iddialar yönünden de başvurunun süresinde olmadığına karar verilmiş ise de, sonraki tarihli, ikinci ihale komisyonu kararıyla ihale sürecine etkili, yeni bir hukuki durum ortaya çıktığından, davacının daha önce şikayet başvurusuna konu etmediği iddiaları yönünden yeni bir başvuru yapmasına hukuken engel bulunmamakta olup, davalı idarece daha önceden şikayet konusu edilen ancak itirazen şikayet yoluna gidilmeyen iddiaların dışında yeni ve farklı iddialar yönünden, 4734 sayılı Yasanın 56/2. maddesi uyarınca eşit muamele ilkesi yönünden ve iddialarla sınırlı olarak inceleme yapmak suretiyle ileri sürülen iddiaların doğruluğu araştırılarak karar verilmesi gerekirKARAR dan ALINTI:

Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan *** tarihli ve *** sayılı karar ile “ Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Mahkemenin **** tarihli E:20**/****, K:2019/1370 sayılı kararında “Bakılan uyuşmazlıkta,

Davacı şirketçe **.**.20** tarihli ihale komisyonu kararı sonrası, **.**.20** tarihinde yapılan şikayet başvurusunda,

Şti.nin kamu sektörüne İdari Şartname'nin ** maddesinde tanımlanan benzer iş ile ilgili hiç bir çalışma yapmadığının ve imalat ve ürün bakımı ile ilgili olarak çalışması bulunmadığının, dolayısıyla iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığının ileri sürüldüğü,

bu iddialar incelenerek **.**.20** tarihli işlemle şikayet başvurusunun reddine karar verildiği ve davacı şirkete tebliğ edildiği göz önüne alındığında,

davacı şirketçe ihaleye teklif veren Şti ile ilgili olarak ileri sürülen bu iddialara karşı şikayet başvurusunun reddedilmesine ilişkin işlemin tebliğini izleyen 10 gün içerisinde Kamu İhale Kuruluna itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken,

bu süre geçirilerek, aynı iddialarla ilgili olarak **.**.20** tarihli İhale Komisyonu kararına istinaden **.**.20** tarihinde yapılan şikayet başvurusu süresinde olmadığından, Kamu İhale Kurulunun dava konusu işleminin **.**.20** tarihinde yapılan şikayete konu hususlar yönünden başvurunun süresinde olmadığına karar verilmesine ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, davacı şirketin ihalenin Şti. üzerinde bırakılmasına yönelik **.**.20** tarihli ihale Komisyonu kararı sonrası yapılan **.**.20** tarihli şikayet başvurusunda bu firma ile ilgili **.**.20** tarihli şikayet dilekçesinde ileri sürülmeyen yeni birtakım iddialar da ileri sürülmüş olup,

dava konusu işlemle bu iddiaların farkına varıldığı tarihin ilk ihale komisyonu kararının tebliğ edildiği tarih olarak belirlenerek söz konusu iddialar yönünden de başvurunun süresinde olmadığına karar verilmiş ise de,

sonraki tarihli, ikinci ihale komisyonu kararıyla ihale sürecine etkili, yeni bir hukuki durum ortaya çıktığından,

davacının daha önce şikayet başvurusuna konu etmediği iddiaları yönünden yeni bir başvuru yapmasına hukuken engel bulunmamakta olup,

davalı idarece daha önceden şikayet konusu edilen ancak itirazen şikayet yoluna gidilmeyen iddiaların dışında yeni ve farklı iddialar yönünden, 4734 sayılı Yasanın ** maddesi uyarınca eşit muamele ilkesi yönünden ve iddialarla sınırlı olarak inceleme yapmak suretiyle ileri sürülen iddiaların doğruluğu araştırılarak karar verilmesi gerekirken, bu yönde bir değerlendirme yapılmaksızın,

**.**.** tarihli şikayet başvurusuna konu edilmeyen hususlar yönünden de itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle

dava konusu işlemin; **.**.20** tarihli itirazen şikayet başvurusunun, **.**.20** tarihli şikayet başvurusunda ileri sürülen iddialar dışında belirtilen yeni iddialar yönünden süresinde olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin kısmının iptaline,

**.**.20** tarihli şikayet başvurusunda ileri sürülen iddialara yönelik olarak başvurunun süresinde olmadığı yönünde tesis edilen kısmı yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun **.**.20** tarihli ve 20**/**.**-**** sayılı kararının **.**.20** tarihli itirazen şikayet başvurusunda,

**.**.20** tarihli şikayet başvurusunda ileri sürülen iddialar dışında belirtilen yeni iddialar yönünden süresinde olmadığı kısmının iptaline,

2- Başvuru sahibinin **.**.20** tarihli itirazen şikâyet başvurusunda **.**.20** tarihli şikâyet başvurusunda ileri sürülen iddialar dışında belirtilen yeni iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir