Neler yeni
  • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

mbsihaledanismanlik

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
6 Ocak 2019
Mesajlar
432
Beğeniler
56
Konum
ihale Danışmanı
GSM No
05348194725
#1
16 Mayıs 2019 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 30776​
YÖNETMELİK
Meslekî Yeterlilik Kurumundan:
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/4/2008 tarihli ve 26835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Mesleki Yeterlilik Kurumu uzman” ibaresi “Meslekî yeterlilik uzman” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 256 ve 257 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Başkan: Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanını,
b) Diğer Personel: Meslekî Yeterlilik Kurumunda yönetici personel, uzman ve uzman yardımcıları ile yabancı uzman dışında daimi olarak çalışanları,
c) Genel Kurul: Meslekî Yeterlilik Kurumu Genel Kurulunu,
ç) İŞKUR: Türkiye İş Kurumunu,
d) Kanun: 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu,
e) Kararname: 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,
f) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
g) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu,
ğ) Uzman: Meslekî Yeterlilik Uzmanını,
h) Uzman Yardımcısı: Meslekî Yeterlilik Uzman Yardımcısını,
ı) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
i) Yönetim Kurulu: Meslekî Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu,
j) Yönetici Personel: Başkan Yardımcısını, Daire Başkanını ve 1. Hukuk Müşavirini,
ifade eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yönetici personel pozisyonu ile Başkan ve Yönetim Kurulu sekreteri olarak çalıştırılacak” ibaresi “Yönetici personel pozisyonuna atanacak” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan “Kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kararnameyle” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yönetici pozisyonunda çalışanlar Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi dikkate alınarak Kurumda durumlarına uygun pozisyonlara atanabilirler.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Personelin hizmet şartlarına, ödev, hak, yükümlülük ve sorumluluklarına, disiplin ve çalışma şartlarına, sosyal hakları ile diğer özlük işlerine dair Kanun ve Kararnamede yer verilmeyen ve bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda uygulanacak hükümleri tespit ve tatbik etmeye 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.