Neler yeni
  • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

Yemek Alım ihalelerinde İl -İlçe Milli Eğitim tarafından Öğretmen Evlerinin Öne çıkarılması

mbsihaledanismanlik

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
6 Ocak 2019
Mesajlar
567
Beğeniler
56
Konum
ihale Danışmanı
GSM No
05348194725
#1
Kamu İhale Kurumunun 27.02.2015 tarih ve 4620 sayılı görüş yazılarında Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüklerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak uygulamalı eğitim sonucu üretim yapmak şartıyla ve doğrudan eğitime yönelik çerçevede bizzat üretilen mal ve hizmetlerle ilgili olmak kaydıyla 4734 sayılı kanunun 3. Maddesinin e bendi kapsamında bulunduğu belirtilmesini gerekçe göstererek İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan Personel ile Taşımalı Eğitim Kapsamında Öğrenim gören öğrencilerin öğle yemeği ihtiyaçları Öğretmenevi ve ASO Müdürlüklerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında İHALESİZ OLARAK değerlendirilmektedir.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İllere gönderilen 27/11/2014 tarih ve 5787937 sayılı yazısında konuyla ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: Konu ile ilgili olarak; mevcut uygulamada, 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu’nun istisnalara ilişkin 3.Maddesinin (e) fıkrasında; Öğretmenevlerinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, üretim yapan okullar ve merkezler kapsamında değerlendirildiği,
ancak bu uygulamanın yanlış olduğu; Öğretmenevlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun (e) fıkrası kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.
Sayıştay Denetmenlerince; İl Milli eğitim Müdürlüklerinde çalışan personel ile Taşımalı Eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencilere öğle yemeği ihtiyaçları Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüklerine, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında, ihalesiz olarak iş verilmemesi gerektiği belirtilmiştir.
Uygulamanın bu doğrultuda yapılması gerekmektedir çünkü Öğretmenevleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3. Maddesinin E Fıkrasına Tabi Değildir. Okul-Kurum Müdürleri bu rapor doğrultusunda ihale yapmak zorundadır.

KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Danıştay Onüçüncü Dairesinin 2015/582 Esas Numara ve 2015/1707 Numaralı Kararında özetle: “Öğretmenevi-Akşam Sanat Okulları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (e) bendinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üretim yapan okul ve merkezler arasında yer aldığından, 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (e) bendi uyarınca istisna kapsamında anılan kurumlardan yapılan doğrudan alımlarla ilgili olarak Kamu İhale Kurulu’nun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığına…” denilmektedir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (E) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin
“Yaklaşık maliyet” başlıklı 6 ncı maddesinde: “(1) İdare, yaklaşık maliyeti aşağıda yer alan yöntemlerden birini esas alarak hesaplar:
a) Alımın yapıldığı kurum veya kuruluştan fiyat istenerek ya da bu kurum veya kuruluş tarafından yayımlanan fiyat listeleri var ise bu listelerden yararlanmak suretiyle yaklaşık maliyet hesaplanabilir.
b) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından; piyasada alım konusu hizmeti sunan, malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden fiyat istenerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir.
c) (a) ve (b) bentlerine göre elde edilen fiyatlar birlikte kullanılarak yaklaşık maliyet hesaplanabilir.”
“Harcama talimatı ve onay belgesi” başlıklı 7 nci maddesinde: “(1) İdarenin ilgili birimi tabi olunan mali mevzuatı esas alarak harcama talimatı veya onay belgesi düzenler ve alım yetkilisinin onayına sunar. Bu belgeye, yaklaşık maliyet hesap cetveli ile varsa idari şartname, teknik şartname ve gerekli görülen diğer belgeler eklenir.”
“Alımı gerçekleştirecek idari birimin, personelin veya alım komisyonunun görevlendirilmesi” başlıklı 8 inci maddesinde: “ (1) Alım yetkilisi, alımın niteliğini ve idarenin tabi olduğu mevzuatı esas alarak, alımın gerçekleştirilmesi için idari birim veya personel ya da alım komisyonu görevlendirir. Alım komisyonu, tek sayı olmak üzere en az üç üyeden oluşur.
(2) İdarenin tabi olduğu mevzuatın izin vermesi ve harcama talimatı veya onay belgesinde belirtilmesi kaydıyla alıma ilişkin karar ve işlemler, alım yetkilisinin onayına sunulmayabilir.” Denilmektedir.
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi kapsamındaki alımlar ile idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar” başlıklı 59 uncu maddesinde: “Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında yapılacak alım bedelleri ile idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımların ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

Yazının Devamını okumak için KAYNAK