Neler yeni
 • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

mbsihaledanismanlik kullanıcısının son içeriği

 1. mbsihaledanismanlik

  İhale mevzuatında isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılabilmesinin ön koşulu

  İhale mevzuatında isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılabilmesinin ön koşulu teklifin yeterlik koşullarını sağlayan geçerli bir teklif olmasıdır. E-teklif alınan ihalelerde isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve...
 2. mbsihaledanismanlik

  İsteklinin e-teklifini e-imza ile imzalayan kişinin şirketi temsile yetkili olmadığı

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun...
 3. mbsihaledanismanlik

  Elektronik ihalenin 2022 yılında zorunlu hale getirilmesi için düzenleme geliyor

  Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, elektronik ihale kullanımının bu yıl yüzde 46’ya ulaştığını bildirdi Hamdi Güleç, 105 milyar liralık ihalenin elektronik ortamda yapıldığını ve bu yöntem sayesinde kamu ihalelerine teklif verenlerin sayısında yüzde 93 artış olduğunu, ihale başına ortalama...
 4. mbsihaledanismanlik

  Yüklenicinin ihale Sözleşmesinin İleriye Etkili Feshi Halleri

  Yüklenicinin ihale Sözleşmesinin İleriye Etkili Feshi Halleri (Fesih) Fesih Halleri TBK m. * si Uyarınca Fesih Hakkının Kullanılması ...."Ancak, başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülebilip de taraflarca göz önünde tutulmayan durumlar, taraflarca belirlenen götürü bedel ile eserin yapılmasına...
 5. mbsihaledanismanlik

  İş Sahibinin Sonradan İş Değişikliği ve Ek İş Talep Etmesi Üzerine Bedelin Belirlenmesi

  İnşaat sözleşmesinde iş sahibine tek taraflı beyanla iş değişikliği yapma ve ek iş talep etme hakkı tanınması halinde, iş sahibince talep edilen işlerin yapılması gerekmektedir. Yüklenicinin bu talepleri yerine getirmemesi sözleşmeye aykırı davranış olarak kabul edilecektir. Bu hakkın mevcut...
 6. mbsihaledanismanlik

  Kamu ihale yasası TBMM’de 190 defa değişen Kamu İhale Kanunu 191. kez değiştiriliyor

  Yürürlüğe girdiği 2003 yılından beri 190 defa değişen Kamu İhale Kanunu bu kez de doğalgaz için değiştiriliyor İHALE KANUNU DÜZENLEMELERİNDE YER ALAN ANA KONULAR – Kamu İhale Kanunu dışına çıkartılan alım ve ihaleler daraltıldı. Olağanüstü haller, seri üretim gibi sıralanan bazı gerekçelerin...
 7. mbsihaledanismanlik

  İhale itiraz başvurularınızı lehinize çevirmemiz halinde hizmet bedelini alıyoruz

  Firmamızın 38 yıllık teknik bilgi birikimi ile perçinlenmiş hukuki bilgileri, Firmanızın ihale sözleşme öncesi, şikayet ve itirazen şikayet başvurularını ve idari dava ile adli dava süreçlerinizi hazırlama ve süreç takipleri ile itiraz başvurularınızın lehinize çevirmemiz halinde hizmet...
 8. mbsihaledanismanlik

  ihale kapsamında sunulan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevlilere ilişkin belgenin ortakların üyelerin kurucuları

  ihale kapsamında sunulan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevlilere ilişkin belgenin ortakların üyelerin kurucuların adı soyadı,ticaret unvanlarının yer aldığı kısımda hisse oranlarına yer verildiği söz konusu belgenin “Yönetimdeki görevliler” kısmında ise hakim ortağı temsilen tek yetkili...
 9. mbsihaledanismanlik

  ihale üzerinde bırakılan davacı şirket tarafından Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge

  ihale üzerinde bırakılan davacı şirket tarafından Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin tevsik edilmesine ilişkin “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı belgenin doldurularak teklif dosyasında sunulduğu belgenin...
 10. mbsihaledanismanlik

  ihale itirazen şikâyet sonucunda verilen kararların başvuru sahiplerine bildirilmesi

  İhale dava konusu Kurul kararının davacılardan oluşan iş ortaklığına EKAP üzerinden bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde dava açılması gerekirken dava açma süresinin son günü geçtikten sonra açılan bu davada süre aşımı bulunduğu sonucuna varılmıştır Öte yandan her ne kadar...
 11. mbsihaledanismanlik

  İHALE SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESİH SÜRECİNDE TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAD KAYDININ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

  Danışmanlık Yaptığımız Firma Adına İHALE HİZMET Konusu İDARENİN İHALE SÖZLEŞMESİNİ HAKSIZ FESHİ ne ait YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI Karardan Alıntı: TIKLAYINIZ
 12. mbsihaledanismanlik

  İdare Tarafından İhalenin Haksız Fesih yapması üzerine Yüklenici firmanın teminat mektubunun İRAD kaydedilmemesi için almış olduğu Yürütmeyi durdurma

  İdare Tarafından İhalenin Haksız Fesih yapması üzerine Yüklenici firmanın teminat mektubunun İRAD kaydedilmemesi için almış olduğu Yürütmeyi durdurma kararı (güncel)
 13. mbsihaledanismanlik

  ihalede belirtilen süre zarfında geçici kabule hazır hale getirilmemesi

  ihalede belirtilen süre zarfında geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda ise 2. bir ihtara gerek kalmaksızın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre kesin teminat gelir kaydedilip sözleşme feshedilerek genel hükümlere göre tasfiye edileceği" hususunun yükleniciye bildirildiğini bu ihtara...
 14. mbsihaledanismanlik

  ihale konusu işte yapılan kazı çalışmaları sırasında davacıya ait ürünlerde zarar oluştuğu

  ihale konusu işte yapılan kazı çalışmaları sırasında davacıya ait ürünlerde zarar oluştuğu bu zararın davalı tarafça yapılan kazı çalışmalarından kaynaklandığı bu hususların gerek dosya kapsamına sunulan fotoğraflardan gerekse tanık beyanlarından varlığına kanaat edinildiği her ne kadar dosyaya...
 15. mbsihaledanismanlik

  Kamu ihale Kurulunun Adi ortaklıkların Alt Yüklenici olarak çalıştırılamayacağına dar Düzenleyici kurul kararı Danıştay tarafından İptal Edildi

  Danıştay 13’üncü Dairesi 2020/DK.D-417 nolu kurul kararın iptal edilmesine ve alt yüklenici tanımının durdurulmasına karar verdi. İptale ilişkin Kamu İhale Kurumu internet sayfasında aşağıdaki duyuru yayınlanmıştır. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 4 üncü Maddesinde Yer Alan Alt Yüklenici...