Neler yeni
 • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

Arama sonuçlarınız

 1. mbsihaledanismanlik

  İHALE TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENİLEN BELGELERİN HANGİLERİNİN YETERLİLİK KRİTERİ OLDUĞU SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR

  KONUYA İLİŞKİN KİK KARARINDA; Sinyalizasyon Sistemi Yapılması Teknik Şartnamesi’nin yukarıda aktarılan düzenlemelerinde belirtilen belgelerin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında incelenebilmesi için temel belirleyici husus, teknik şartnamede bu belgelerin teklif dosyası kapsamında...
 2. mbsihaledanismanlik

  ,Aşırı düşük savunmanızda kullandığınız analizler,sözleşme sonrası oluşabilecek yeni birim fiyatlarında kullanabileceksiniz

  İHALE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI KAPSAMINDA İDAREYE SUNULAN ANALİZ VE RAYİÇLER DE YENİ BİRİM FİYAT TESPİTİNDE KULLANILABİLECEK Yapım işleri Genel Şartnamesinin yeni birim fiyat tespitine ilişkin 22. maddesinde değişiklik yapılmış olup, 8 Ağustos 2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazete’de...
 3. mbsihaledanismanlik

  Doğrudan temin makaleler

 4. mbsihaledanismanlik

  yapım işleri ihalelerindeki yönetmelik değişikliğinde öne çıkan yapı müteahhitliği yetki belge numarası zorunlu hale geldi

  yapım işleri ihalelerindeki yönetmelik değişikliğinde öne çıkan yapı müteahhitliği yetki belge numarası zorunlu hale geldi
 5. mbsihaledanismanlik

  13 Haziran 2019 Tarihli ihale Yönetmeliklerindeki değişiklikler

  KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...
 6. mbsihaledanismanlik

  Çalışanlar Adına Ödenen Katkı Payı Üzerinden Vergi Tahsil Edilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

  Çalışanlar Adına Ödenen Katkı Payı Üzerinden Vergi Tahsil Edilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 3/4/2019 tarihinde, Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. KARARIN TAM METNİ Olaylar...
 7. mbsihaledanismanlik

  Fen işleri müdürüne ek özel hizmet tazminatı

  belediyede yapılan incelemede, teknik hizmet sınıfında yer almamasına rağmen, fen işleri müdürüne zam tazminat kararnamesinde yer alan ek özel hizmet tazminatının verildiğini tespit etmiş ve tazmin kararı vermiştir. Zam tazminat kararnamesinde yer alan hüküm gereğince, ek özel hizmet tazminatı...
 8. mbsihaledanismanlik

  MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  16 Mayıs 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30776 YÖNETMELİK Meslekî Yeterlilik Kurumundan: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 2/4/2008 tarihli ve 26835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel...
 9. mbsihaledanismanlik

  OTOMATİK TESCİL EDİLEN İNŞAAT İŞ YERLERİNDE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ RUHSATI DÜZENLEYENMAKAM TARAFINDAN VERİLECEKTİR

  ÖZET : Yapı ruhsatına istinaden otomatik iş yeri tescil edilen özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı SGK’ ya ilişiksizlik belgesi müracaatı olmaksızın yapı ruhsatlarına ait yapı kullanma izin belgesi, ruhsatı veren makamdan alınabilecektir. UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI: Yapı ruhsatına...
 10. mbsihaledanismanlik

  Kamulaştırılan Taşınmazın Gerçek Değerinden Belirlenmesine Engel Teşkil Eden Kuralın İptali

  Anayasa Mahkemesi 10/4/2019 tarihinde E.2018/156 numaralı dosyada, kamulaştırılan taşınmazın bedel tespitinde uygulanacak artışın belirlenen arazi bedelinin yarısını geçemeyeceğine dair kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. İtiraz Konusu Kural İtiraz konusu kuralda...
 11. mbsihaledanismanlik

  LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEYEN VERGİ VE SGK BORÇLARI ÖNCELİKLE ORTAKLARDAN MI, YOKSA MÜDÜRLERDEN Mİ TAHSİL EDİLİR

  İçtihadları Birleştirme Kurulu Kararları benzer olaylarda mahkemelerce faklı kararlar verilmesi halinde bu kararları bir görüş doğrultusunda birleştirmek için verilmekte ve sonrasında mahkemelerin bu kararlara uyması zorunlu hale gerekmektedir. Uygulamada limited şirketten tahsil edilemeyen...
 12. mbsihaledanismanlik

  E-Teminat Mektuplarına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve E-Teminat mektuplarının muhasebe birimlerine iletilmesine ilişkin “Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:63)” 11 Mayıs 2019 tarihli ve 30771 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Yayınlanan bu tebliğin amacı, bankalarca...
 13. mbsihaledanismanlik

  Danıştay, Tank Palet’in otoyollardan farkı olmadığı gerekçesiyle özelleştirmenin durdurulması talebini reddetti. İptal davası sürüyor .

  Danıştay 13’üncü Dairesi, ülke güvenliği için stratejik önem taşıdığı belirtilen Tank Palet Fabrikası’nın otoyol, baraj ve gölet gibi varlıklardan farkı olmadığı gerekçesiyle özelleştirilmesinin durdurulmasına gerek olmadığına karar verdi. Türk Harb-İş Sendikası Başkanı Bayram Bozal, “Tank...
 14. mbsihaledanismanlik

  aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında otobüs olarak geçen araçların teknik broşürlerinde akaryakıt tüketim miktarlarının belirtilmediği

  Hatalı ihale kararı Alan İdare,Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında otobüs olarak geçen araçların teknik broşürlerinde akaryakıt tüketim miktarlarının belirtilmediği Toplantı No: 2019/020 Gündem No: 26 Karar Tarihi: 18.04.2019 Karar No: 2019/UH.II-497...
 15. mbsihaledanismanlik

  benzer işin ise araç kiralama işleri şeklinde belirlendiği işbu ihalede ihale konusu işe ve benzer işe uygun olmadığı

  Hatalı ihale kararı alan idare,Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,Ltd. Şti. tarafından sunulan personel taşınması işine ilişkin sözleşmenin, ihale konusu işin şoförlü araç kiralama işi, benzer işin ise araç kiralama işleri şeklinde belirlendiği işbu ihalede ihale konusu işe ve benzer...
 16. mbsihaledanismanlik

  Firmanın Ticaret sicil adresinden söz konusu şirkete ait bilgiler sorgulandığında,toplam 12 adet

  Hatalı ihale kararı alan İdare,Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü,Firmanın Ticaret sicil adresinden söz konusu şirkete ait bilgiler sorgulandığında,toplamda 12 adet gazeteye erişildiği, bunlardan * tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nin anılan şirketin ortaklık yapısını gösteren en güncel gazete olduğu...
 17. mbsihaledanismanlik

  geçici teminatın Türk parası halinde ise bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması

  istekliler tarafından teklif ettikleri bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilmesi gerektiği, teminat olarak Kanun’un 34’üncü maddesi gereğince, tedavüldeki Türk parasının, teminat mektuplarının ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine...
 18. mbsihaledanismanlik

  İdari Şartname düzenlemelerine aykırı 15 yaşından büyük bir araç üzerinden açıklama yapılması

  ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aracın yaşına bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek nitelikte olan ve itirazen şikayet başvurusuna konu edilen akaryakıt, muayene, sigorta ve vergi giderlerinin söz konusu araç üzerinden hesaplandığı dikkate alındığında, İdari Şartname...