Neler yeni
 • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

Arama sonuçlarınız

 1. mbsihaledanismanlik

  İhale mevzuatında isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılabilmesinin ön koşulu

  İhale mevzuatında isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılabilmesinin ön koşulu teklifin yeterlik koşullarını sağlayan geçerli bir teklif olmasıdır. E-teklif alınan ihalelerde isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve...
 2. mbsihaledanismanlik

  İsteklinin e-teklifini e-imza ile imzalayan kişinin şirketi temsile yetkili olmadığı

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun...
 3. mbsihaledanismanlik

  Elektronik ihalenin 2022 yılında zorunlu hale getirilmesi için düzenleme geliyor

  Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, elektronik ihale kullanımının bu yıl yüzde 46’ya ulaştığını bildirdi Hamdi Güleç, 105 milyar liralık ihalenin elektronik ortamda yapıldığını ve bu yöntem sayesinde kamu ihalelerine teklif verenlerin sayısında yüzde 93 artış olduğunu, ihale başına ortalama...
 4. mbsihaledanismanlik

  Yüklenicinin ihale Sözleşmesinin İleriye Etkili Feshi Halleri

  Yüklenicinin ihale Sözleşmesinin İleriye Etkili Feshi Halleri (Fesih) Fesih Halleri TBK m. * si Uyarınca Fesih Hakkının Kullanılması ...."Ancak, başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülebilip de taraflarca göz önünde tutulmayan durumlar, taraflarca belirlenen götürü bedel ile eserin yapılmasına...
 5. mbsihaledanismanlik

  İş Sahibinin Sonradan İş Değişikliği ve Ek İş Talep Etmesi Üzerine Bedelin Belirlenmesi

  İnşaat sözleşmesinde iş sahibine tek taraflı beyanla iş değişikliği yapma ve ek iş talep etme hakkı tanınması halinde, iş sahibince talep edilen işlerin yapılması gerekmektedir. Yüklenicinin bu talepleri yerine getirmemesi sözleşmeye aykırı davranış olarak kabul edilecektir. Bu hakkın mevcut...
 6. mbsihaledanismanlik

  Kamu ihale yasası TBMM’de 190 defa değişen Kamu İhale Kanunu 191. kez değiştiriliyor

  Yürürlüğe girdiği 2003 yılından beri 190 defa değişen Kamu İhale Kanunu bu kez de doğalgaz için değiştiriliyor İHALE KANUNU DÜZENLEMELERİNDE YER ALAN ANA KONULAR – Kamu İhale Kanunu dışına çıkartılan alım ve ihaleler daraltıldı. Olağanüstü haller, seri üretim gibi sıralanan bazı gerekçelerin...
 7. mbsihaledanismanlik

  İhale itiraz başvurularınızı lehinize çevirmemiz halinde hizmet bedelini alıyoruz

  Firmamızın 38 yıllık teknik bilgi birikimi ile perçinlenmiş hukuki bilgileri, Firmanızın ihale sözleşme öncesi, şikayet ve itirazen şikayet başvurularını ve idari dava ile adli dava süreçlerinizi hazırlama ve süreç takipleri ile itiraz başvurularınızın lehinize çevirmemiz halinde hizmet...
 8. mbsihaledanismanlik

  ihale kapsamında sunulan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevlilere ilişkin belgenin ortakların üyelerin kurucuları

  ihale kapsamında sunulan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevlilere ilişkin belgenin ortakların üyelerin kurucuların adı soyadı,ticaret unvanlarının yer aldığı kısımda hisse oranlarına yer verildiği söz konusu belgenin “Yönetimdeki görevliler” kısmında ise hakim ortağı temsilen tek yetkili...
 9. mbsihaledanismanlik

  ihale üzerinde bırakılan davacı şirket tarafından Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge

  ihale üzerinde bırakılan davacı şirket tarafından Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin tevsik edilmesine ilişkin “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı belgenin doldurularak teklif dosyasında sunulduğu belgenin...
 10. mbsihaledanismanlik

  ihale itirazen şikâyet sonucunda verilen kararların başvuru sahiplerine bildirilmesi

  İhale dava konusu Kurul kararının davacılardan oluşan iş ortaklığına EKAP üzerinden bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde dava açılması gerekirken dava açma süresinin son günü geçtikten sonra açılan bu davada süre aşımı bulunduğu sonucuna varılmıştır Öte yandan her ne kadar...
 11. mbsihaledanismanlik

  İHALE SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESİH SÜRECİNDE TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAD KAYDININ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

  Danışmanlık Yaptığımız Firma Adına İHALE HİZMET Konusu İDARENİN İHALE SÖZLEŞMESİNİ HAKSIZ FESHİ ne ait YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI Karardan Alıntı: TIKLAYINIZ
 12. mbsihaledanismanlik

  İdare Tarafından İhalenin Haksız Fesih yapması üzerine Yüklenici firmanın teminat mektubunun İRAD kaydedilmemesi için almış olduğu Yürütmeyi durdurma

  İdare Tarafından İhalenin Haksız Fesih yapması üzerine Yüklenici firmanın teminat mektubunun İRAD kaydedilmemesi için almış olduğu Yürütmeyi durdurma kararı (güncel)
 13. mbsihaledanismanlik

  ihalede belirtilen süre zarfında geçici kabule hazır hale getirilmemesi

  ihalede belirtilen süre zarfında geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda ise 2. bir ihtara gerek kalmaksızın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre kesin teminat gelir kaydedilip sözleşme feshedilerek genel hükümlere göre tasfiye edileceği" hususunun yükleniciye bildirildiğini bu ihtara...
 14. mbsihaledanismanlik

  ihale konusu işte yapılan kazı çalışmaları sırasında davacıya ait ürünlerde zarar oluştuğu

  ihale konusu işte yapılan kazı çalışmaları sırasında davacıya ait ürünlerde zarar oluştuğu bu zararın davalı tarafça yapılan kazı çalışmalarından kaynaklandığı bu hususların gerek dosya kapsamına sunulan fotoğraflardan gerekse tanık beyanlarından varlığına kanaat edinildiği her ne kadar dosyaya...
 15. mbsihaledanismanlik

  Kamu ihale Kurulunun Adi ortaklıkların Alt Yüklenici olarak çalıştırılamayacağına dar Düzenleyici kurul kararı Danıştay tarafından İptal Edildi

  Danıştay 13’üncü Dairesi 2020/DK.D-417 nolu kurul kararın iptal edilmesine ve alt yüklenici tanımının durdurulmasına karar verdi. İptale ilişkin Kamu İhale Kurumu internet sayfasında aşağıdaki duyuru yayınlanmıştır. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 4 üncü Maddesinde Yer Alan Alt Yüklenici...
 16. mbsihaledanismanlik

  YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının...
 17. mbsihaledanismanlik

  Kamu ihalelerinde sertifikasyon sistemi gelecek yıl (2022 yılında)hayata geçirilecek

  Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere de Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak Ekonomi Reformları Paketi’nden derlediği bilgilere göre, reform takvimi dahilinde kamu ihalelerine yönelik reform süreci, gelecek yılın ikinci yarısında tamamlanacak. Takvim çerçevesinde bu yıl sonuna...
 18. mbsihaledanismanlik

  Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 Yıl EŞİK DEĞERLER

  26 Ocak 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31376 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu...
 19. mbsihaledanismanlik

  Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  26 Ocak 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31376 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğine 16.3.2. numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki...
 20. mbsihaledanismanlik

  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  26 Ocak 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31376 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60/A...